พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1249
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19700
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100194
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
2)
โอภาโส
วัดสาริการาม
3)
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
4)
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
5)
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
6)
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
7)
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
8)
สุวณฺโณ
วัดไทรทอง
9)
ถาวรธมฺโม
วัดนานอน
10)
วิสุทธสีโล
วัดควนปริงวนาราม
11)
อภิพโล
วัดไทรงาม
12)
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
13)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
14)
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
15)
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
16)
ปิยจิตโต
วัดนานอน
17)
สุเมธโส
วัดทุ่งหวัง
18)
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
19)
ภูริทตฺโต
วัดป่าธรรมวาส
20)
ธีรภทฺโท
วัดป่าธรรมาวาส
21)
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
22)
ณฏฺฐพโล
วัดนิคมประทีป
23)
ภูริปญฺโญ
วัดป่าธรรมวาส
24)
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
25)
อาสโภ
วัดควนปริงวนาราม
26)
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
27)
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
28)
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
29)
จกฺกวโร
วัดคลองเขาจันทร์
30)
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
31)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
31 รายการ / 1 หน้า
1