พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
932
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19436
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995634
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุวณฺโณ
วัดลานแชะ
2)
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
3)
อชิโต
วัดควนปริง
4)
กิตฺติปาโล
วัดสุวรรณวิชัย
5)
เตชปุญโญ
วัดดอนศาลา
6)
อนุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
7)
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
8)
จนทโชโต
วัดป่าตอ
9)
จิรธมฺโม
วัดเกาะยาง
10)
ญาณวโร
วัดไทรงาม
11)
พุทฺธธมฺโม
วัดควนปริง
12)
-
-
13)
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
14)
-
วัดลานแซะ
15)
ปญฺญาธโร
วัดควนปริง
16)
สมจิตฺโต
วัดโคกโดน
17)
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
17 รายการ / 1 หน้า
1