พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
911
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9930
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022115
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
2)
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
3)
รตนโชโต
วัดนาประดู่
4)
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
5)
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
6)
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
7)
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
8)
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
9)
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
10)
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
11)
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
12)
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
13)
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
14)
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
15)
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
16)
ฐานวโร
วัดโรงวาส
17)
-
วัดภมรคติวัน
18)
-
วัดบุพพนิมิต
19)
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
20)
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
20 รายการ / 1 หน้า
1