พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
2)
สุจิตฺโต
วัดคลองคูหา
3)
สุเมธี
วัดศรีสะอาดบัวบาน
4)
สุเมโธ
วัดนันทนารามมงคล
5)
อคฺคธมฺโม
วัดสิงหารินทาราม
6)
อินฺทสโร
วัดศรีธาตุ
7)
ปญฺญาวชิโร
วัดสโมธานนิคม
8)
สีลเตโช
วัดสว่างวารี
9)
ธมฺมสาโร
วัดราษฎร์บูรณะ
10)
จนทวณฺโณ
วัดศรีสว่าง
11)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสโมธานนิคม
12)
อาภสฺสโร
วัดสังหารินทราราม
12 รายการ / 1 หน้า
1