พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
740
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28690
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075194
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
2)
สุธมฺโม
วัดสุทธาวิลัย
3)
จารุวํโส
วัดสันติสุขธรรมคุณ
4)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
5)
ญาณทีโป
วัดทรายคำ
6)
จารุวํโส
วัดพัฒนา
7)
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
8)
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีชมภูสามัคคี
9)
ชินวโร
วัดป่าแต้เทพนิมิตร
10)
เขมจิตฺโต
วัดอรัญญาณี
11)
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
12)
อธิจิตฺโต
วัดป่าดอนแก้ว
13)
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
14)
ขนฺติธโร
วัดป่าดอนแก้ว
15)
อิทฺธิเตโช
วัดศรีนารีมาวาส
16)
ธมฺมเตโช
วัดศรีสุวรรณาราม
17)
ธมฺมทินฺโน
วัดแสงสว่างภูมิ
18)
สุทธมฺโม
วัดอรัญญานี
18 รายการ / 1 หน้า
1