พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
818
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19354
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065858
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺติมโน
วัดสารพี
2)
วิสุทฺธิโก
วัดบำเพ็ญบุญ
3)
สุภทฺโท
วัดสนามชัย
4)
สนฺตินนฺโท
วัดวิหารทอง
5)
ทีปธมฺโม
วัดสกุณาราม
6)
ฐิตสีโล
วัดดอนโพธิ์ศรี
7)
กลฺลญาโณ
วัดดอนเนรมิต
8)
อภิวฑฺฒโน
วัดหัวตะพาน
9)
สุเรโส
วัดมหาธาตุ
10)
อมโร
วัดสนามชัย
11)
ปภากโร
วัดโคกดอกไม้
12)
มงฺคลพโล
วัดจันทนาราม
13)
สิริจนฺโท
วัดดอนประดู่
14)
อภินนฺโท
วัดเทพรัตนวนาราม
15)
สุขกาโม
วัดหนองแขม
16)
อคฺคธมฺโม
วัดสกุณาราม
17)
ฐิตธมฺโม
วัดวิหารทอง
18)
กนฺตธมฺโม
วัดท่ากระแส
19)
อานนฺโท
วัดหัวตะพาน
20)
อคฺคธมฺโม
วัดวิหารทอง
21)
กิตฺติญาโณ
วัดนก
22)
อคฺคธมฺโม
วัดมะเหยงคณ์
23)
อคฺคธมฺโม
วัดพระแก้ว
24)
ทิสมฺปติ
วัดวิหารทอง
25)
ฐานยุตฺโต
วัดการเปรียญ
26)
อาภากโร
วัดทัพย่าน
27)
กิตฺติคุโณ
วัดสระไม้แดง
28)
ธมฺมวโร
วัดโคกโตนด
29)
โสธโน
วัดเจริญสุข
30)
วรกิตฺติเมโธ
วัดนก
30 รายการ / 1 หน้า
1