พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
815
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
19351
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065855
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตวํโส
วัดคงคาราม
2)
ฐานกโร
วัดโพธิ์งาม
3)
โรจนธมฺโม
วัดโพธิมงคล
4)
โชติวํโส
วัดโบสถ์
5)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดสามนิ้ว
6)
อตฺตจิตฺโต
วัดวังสาคร
7)
ตปพโล
วัดโพธิ์งาม
8)
วลฺลโภ
วัดกรุณา
9)
สุทนฺโต
วัดศรีมงคล
10)
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
11)
เขมนิวตฺโต
วัดยางศรีเจริญ
12)
นาควโร
วัดโพธิ์งาม
13)
ขนฺติโก
วัดสมอ
14)
ธมฺมสาโร
วัดมะปราง
15)
จนฺทสีโล
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
16)
ญาณสมฺปนฺโน
วัดไผ่ล้อม
17)
อินฺทวีโร
วัดซุ้มกระต่าย
18)
คุตฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
19)
ชยนฺโต
วัดกรุณา
20)
เตชปญฺโญ
วัดตะกู
21)
นนฺทโก
วัดนมโฑ
22)
สิริสาโร
วัดยางศรีเจริญ
23)
กมลธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
23 รายการ / 1 หน้า
1