พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
36
วันนี้
841
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28791
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075295
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จิรวํโส
วัดคลองภูมิ
2)
ขนฺติโสภโณ
วัดจักทร์ประดิษฐาราม
3)
ธมฺมวโร
วัดดอกไม้
4)
ธมฺมทโม
วัดธาตุทอง
5)
จตฺตมโล
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
6)
อนุภัทโท
วัดสะพาน
7)
ปภสฺสโร
วัดราชาธิวาส
8)
จนฺทวํโส
วัดทุ่งครุ
9)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสุวรรณประสิทธิ์
10)
ปฏิภาโณ
วัดดอกไม้
11)
ปิยสีโล
วัดบึงทองหลาง
12)
ฌานรโต
วัดสะพาน
13)
กิตฺติธโร
วัดเรไร
14)
จารุวณฺโณ
วัดแจงร้อน
15)
คุตฺตสีโล
วัดทุ่งครุ
16)
จรณธมฺโม
วัดโพธินิมิตร
17)
ถิรปญฺโญ
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
18)
สุเมธี
วัดทองธรรมชาติ
19)
ธมฺมสิริ
วัดน้อยนพคุณ
20)
กนฺตวีโร
วัดสะพาน
21)
ฐานวโร
วัดราษฎร์บูรณะ
22)
ฐิตสีโล
วัดบึงทองหลาง
23)
ฉนฺทโก
วัดบางประกอก
24)
จนฺทสโร
วัดหงส์รัตนาราม
25)
ปญฺญาวชิโร
วัดระฆังโฆสิตาราม
26)
ธมฺมวโร
วัดบางโพโอมาวาส
27)
เขมวีโร
วัดหนองใหญ่
28)
ถิรญาโณ
วัดสุทธาวาส
29)
มานิโต
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
30)
อนุรกฺโข
วัดราษฎร์บูรณะ
31)
อตฺตทนฺโต
วัดเรืองยศสุทธาราม
32)
สมโนชัย
วัดนางนองวรวิหาร
33)
ขนฺติธโร
วัดดอกไม้
34)
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
35)
จารุวณฺโณ
วัดใหม่ช่องลม
36)
ปญฺญาวชิโร
วัดพรหมรังษี
37)
อตฺตสาโร
วัดประเสริฐสุทธาวาส
38)
กิตฺติปญฺโญ
วัดสน
39)
ฉนฺทสีโล
วัดนางชี
40)
จนฺทสาโร
วัดคู้บอน
41)
โกวิโท
วัดบางโคล่นอก
42)
ธนเลิศชัยกุล
วัดเจ้าอาม
43)
ฐิตสุวฑฺฒโน
วัดไชยทิศ
44)
ติกฺขปญฺโญ
วัดใหม่พิเรนทร์
45)
ธีรธมฺโม
วัดสุคันธาราม
46)
จิตฺตสุโภ
วัดโคนอน
47)
ขนฺติธมฺโม
วัดกาญจนสิงหาสน์
48)
พฺรหฺมรกฺโข
วัดราชสิงขร
49)
ธีรสมฺปนฺโน
วัดราชผาติการามวรวิหาร
50)
ธมฺมิโก
วัดจอมสุดาราม
511 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4