พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
1100
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18753
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961094
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จันทร์คำ
วัดเวตวันธรรมวาส
2)
ขนฺติโสภโณ
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
3)
ทนฺตกาโย
วัดโพธิพุฒฑล
4)
ธมฺมวโร
วัดดอกไม้
5)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดศรีบุญเรือง
6)
ธมฺมทโม
วัดธาตุทอง
7)
ธีรสมฺบนฺโน
วัดราชผาติการา ม
8)
กาญฺจโน
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
9)
ณานโสภโร
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
10)
ธีรปญฺโญ
วัดมหรรณพาราม
11)
จนฺทาโก
วัดพระยาทำวรวิหาร
12)
ธมฺมโชโต
วัดยางสุทธาราม
13)
ธีรญาโณ
วัดยานนาวา
14)
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ทองล่าง
15)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสุวรรณประสิทธิ์
16)
จนฺทวํโส
วัดทุ่งครุ
17)
ถิรปุญฺโญ
วัดพิชัยญาติการาม
18)
กิตฺติปญฺโญ
วัดราชสิทธาราม
19)
อรินฺทโม
วัดนาคปรก
20)
ปิยสีโล
วัดบึงทองหลาง
21)
พุทธสีโร
วัดอมรทายิการาม
22)
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
23)
อาภากโร
วัดราชสิทธาราม
24)
ธมฺมธโร
วัดราชโอรสาราม
25)
ธมฺมธโร
วัดโบสถ์ดอนพรหม
26)
ภทฺราวุโธ
วัดปากบ่อ
27)
คุตฺตสีโล
วัดทุ่งครุ
28)
สุเมธี
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
29)
พุทฺธสาโร
วัดใหม่อมตรส
30)
สํวโร
วัดแจงร้อน
31)
ธมฺมสิริ
วัดน้อยนพคุณ
32)
ฐานวุฑโฒ
วัดพระยาทำวรวิหาร
33)
ถาวโร
วัดดุสิตาราม
34)
อาสภจิตฺโต
วัดอัมพวัน
35)
ฐานวโร
วัดราชฎร์บูรณะ
36)
ฐิตสีโล
วัดบึงทองหลาง
37)
ฉนฺทโก
วัดบางประกอก
38)
อิสฺสรธมฺโม
วัดราชสิทธาราม
39)
ชุติปุญฺโญ
วัดพิชัยญาติการาม
40)
ธีรปญฺโญ
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
41)
อนิญฺชิโต
วัดเวตวันธรรมวาส
42)
อาชิโต
วัดใหม่อมตรส
43)
อาทิจฺจวํโส
วัดสีกัน
44)
ธมฺมวโร
วัดบางโพโอมาวาส
45)
ญาณเตโช
วัดฉาง
46)
เขมวีโร
วัดวิมุตยาราม
47)
อภิปาโล
วัดพระยายัง
48)
ถิรญาโณ
วัดสุทธาวาส
49)
อภินนฺโท
วัดพระยาทำวรวิหาร
50)
สิริวณฺโณ
วัดทองธรรมชาติ
751 รายการ / 16 หน้า
1
2
3
4