พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
825
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14738
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990936
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กุสลจิตฺโต
วัดลำสมพุง
2)
ญาณวีโร
วัดซับกระดาน
3)
เตชปญฺโญ
วัดหนองแก
4)
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
5)
สุจิตฺโต
วัดซับสนุ่น
6)
ชุตินฺธโร
วัดแก่งป่าสัก
7)
ฐานารโห
วัดแพะโคก
8)
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
9)
นราสโภ
วัดแพะโคก
10)
จนฺทสาโร
วัดศรีบุรีรตนาราม
11)
อานนฺโท
วัดธรรมเนสา
12)
คุตฺตวโร
วัดเกตุแก้ว
13)
ณฏฺฐิโก
วัดสมุหประดิษฐาราม
14)
เตชวโร
วัดหนองฟ้าเลื่อน
15)
เมธงฺกาโร
วัดเขาแก้ววรวิหาร
16)
กิตฺติสาโร
วัดคลองใหม่
17)
ปคุโณ
วัดห้วยหวาย
18)
อตฺถกาโม
วัดพุแค
19)
ชาคโร
วัดสุนทรเทพมุนี
20)
ธมฺมธโร
วัดบ้านโคก
21)
รกฺขิตธมฺโม
วัดม่วงหวาน
22)
จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
23)
ธนิสฺสโร
วัดท่าศาลา
24)
ฉนฺทกาโม
วัดสองคอนใต้
25)
ปภสฺสโร
วัดคลองบุญ
26)
จารุวณฺโณ
วัดนายาว
27)
ฉนฺทโสภโณ
วัดหนองโนน้อย
28)
โรจนวํโส
วัดโคกหนามแท่ง
29)
จุลฺลวํโส
วัดโพธิ์ทอง
30)
สิริธมฺโม
วัดปากข้าวสารเหนือ
31)
ธมฺมจาโร
วัดห้วยขมิ้น
32)
กตปุญฺโญ
วัดส้มป่อย
33)
โชตินนฺโท
วัดป่าคา
34)
เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม
35)
อาภาธโร
วัดทองพุ่มพวง
36)
ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
37)
ถาวรปสาโท
วัดโบสถ์แจ้ง
38)
ธมฺมจาโร
วัดอ้อมแก้ว
39)
สีลโชโต
วัดหนองครก
40)
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดโพธิ์
41)
เชฏฺฐคุโณ
วัดซอย ๖ ขวา
42)
อาภาธโร
วัดนิคมเขมาราม
43)
ขตฺตปญฺโญ
วัดพุคำจาน
44)
ชาคโร
วัดหนองโสน
45)
จนฺทธมฺโม
วัดสมุหประดิษฐาราม
46)
จารุโภ
วัดราษฎร์บำรุง
47)
อธิวโร
วัดสวนดอก
48)
รตนโชโต
วัดคำพราน
49)
มานิโต
วัดศรีบุรีรตนาราม
50)
อาภากโร
วัดหนองสมัคร
328 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4