พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
608
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25913
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968254
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สารตฺถิโก
วัดตาลล้อม
2)
สิริภทฺโท
วัดกลาง
3)
สุวิปุลฺโล
วัดอรัญญิกาวาส
4)
กิตฺติภทฺโท
วัดทุ่งเหียง
5)
ปภากโร
วัดแหลมประดู่
6)
ขนฺติธโร
วัดบางนาง
7)
ฐานจาโร
วัดแก้วน้อย
8)
กิจฺจสาโร
วัดบ้านช้าง
9)
ปภงฺกโร
วัดเกาะโพธาวาส
10)
ถิรจิตฺโต
-
11)
ขนฺติโก
วัดนาจอมเทียน
12)
สุขุมาโล
วัดช่องแสมสาร
13)
อาภากโร
วัดใหม่ทรายมูล
14)
ฐิตสาโร
วัดหนองปรือ
15)
มหามงฺคโล
วัดบางละมุง
16)
สุเมธาภทฺโท
วัดหนองศรีสงวน
17)
ชาครธมฺโม
วัดใหญ่อินทาราม
18)
กนฺตสีโล
วัดทวนทอง
19)
กิจฺจกาโร
วัดเกาะลอย
20)
โชติโก
วัดใหญ่อินทาราม
21)
ปรกฺกโม
วัดนามะตูม
22)
อนาลโย
วัดเนินหลังเต่า
23)
อภิวฑฺฒโน
วัดเนินหลังเต่า
24)
สนฺตมโน
วัดสัตหีบ
25)
นิรามโย
วัดรังสีสุนทร
26)
เตชปญฺโญ
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
27)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่เชิงเนิน
28)
คุณวฑฺฒโน
วัดเนินบุญญาราม
29)
ปภงฺกโร
วัดเขาบายศรี
30)
สุรเตโช
วัดศรีวนาราม
31)
ลาโภ
วัดกลาง
32)
ฐานทินฺโน
วัดหน้าพระธาตุ
33)
นาถปุญฺโญ
วัดสำเภาทอง
34)
เขมวีโร
วัดคลองโค
35)
ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา
36)
ฐิตปญฺโญ
วัดห้วยใหญ่
37)
วิชาโต
วัดใหม่เชิงเนิน
38)
วีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
39)
สุภาจาโร
วัดปรกฟ้า
40)
นาถกโร
-
41)
ปสนฺโน
วัดโค้งดารา
42)
ลกฺขโณ
วัดสันติคีรี
43)
อกิญฺจโน
วัดโค้งดารา
44)
สญฺญโต
วัดจุกกะเฌอ
45)
อตฺตสนฺโต
วัดจรูญราษฎร์
46)
ปสนฺโน
วัดทุ่งศาลา
47)
วิริโย
วัดเนินสี่
48)
ธมฺมเตโช
วัดเนินหลังเต่า
49)
สุมนรตโน
วัดสำนักสงฆ์พุทธนิมิต
50)
สุภาจาโร
วัดหนองปรือ
250 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4