พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
878
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23538
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104032
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิตฺโต
วัดพันเสด็จใน
2)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเขาหินลาด
3)
สุชิโต
วัดพันเสด็จใน
4)
ชวนปญฺโญ
วัดเขาไม้แดง
5)
มหาปคุโณ
วัดพันเสด็จนอก
6)
สนฺติกโร
วัดเนินบุญญาราม
7)
ปญฺญาวโร
วัดเนินบุญญาราม
8)
อาภสฺสโร
วัดเนินบุญญาราม
9)
นิรุตฺติทสฺสี
วัดพันเสด็จนอก
10)
ธมฺมธโร
วัดเนินบุญญาราม
11)
อคฺคปญฺโญ
วัดพันเสด็จใน
12)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเนินบุญญาราม
13)
อธิปุญฺโญ
วัดวังหิน
14)
ธมฺมปาโล
วัดเขาไม้แดง
15)
ปนาโท
วัดบ้านห้วยกรุ
16)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดเนินบุญญาราม
17)
จรณธมฺโม
วัดเขาคันทรง
18)
กนฺตสีโล
วัดพันเสด็จใน
19)
ธมุมาวุโธ
วัดใหม่เนินพยอม
20)
กตสาโร
วัดวิเวการาม
21)
ญาณวโร
วัดใหม่เนินพยอม
22)
จิตฺตธมฺโม
วัดเขาตะแบก
23)
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์นิยมธรรม
24)
กิตฺติธโร
วัดพันเสด็จใน
25)
อตฺตสาโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธนิมิต
26)
รตฺตนปญฺโญ
วัดสุรศักดิ์
27)
สิริธมฺโม
วัดพันเสด็จใน
27 รายการ / 1 หน้า
1