พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
1103
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18756
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961097
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิตฺโต
วัดหนองบอน
2)
ภทฺทธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
3)
อาวุธปญฺโญ
วัดมะขามเดี่ยว
4)
อุฬาโร
วัดเชิงเนินสุทธาวาส
5)
ชิตฐิตฺโต
วัดสำนักกะท้อน
6)
ธมฺมวโร
วัดเขาตลาดสิงหเสนี
7)
รตนญาโณ
วัดประชุมมิตรบำรุง
8)
เตชวโร
วัดชากผักกูด
9)
ทีปธมฺโม
วัดหนองผักหนาม
10)
สุเมโธ
วัดธงหงษ์
11)
สิริภทฺโท
วัดตะเคียนงาม
12)
กิตฺติสาโร
วัดป่ายุบ
13)
ฐานวโร
วัดป่าประดู่
14)
ปญฺญาวโร
วัดกระบกขึ้นผึ้ง
15)
กิตฺติโก
วัดโขดหิน
16)
ญาณธีโร
วัดชุมนุมใน
17)
สิริธโม
วัดสุวรรณรังสัรรค์
18)
ปุญฺญาคโม
วัดเขาลอย
19)
ชินวโร
วัดคลองไผ่
20)
สุทฺธสีโล
วัดปทุมาวาส
21)
ธมฺมาวุโธ
วัดเนินสมบูรณ์
22)
อนงฺคโณ
วัดห้วงหิน
23)
โสภณคุโณ
วัดภูดรนิ่มเนาะ
24)
ฐิตสีโล
วัดเขายายชุม
25)
ญาณวโร
วัดโขดทิมธาราม
26)
พุทฺธสโร
วัดยางเอน
27)
อาจารธมฺโม
วัดปกรณ์ธรรมาราม
28)
กนฺตสีโล
วัดบ้านค่าย
29)
ฉนฺทภทฺโท
วัดเขาชะเมา
30)
ถิรสวโร
วัดเต้าปูนหาย
31)
ปภาโส
วัดคลองตาทัย
32)
เอกจิตโต
วัดปิปผลิวนาราม
33)
อุปลวณฺโณ
วัดตะพงนอก
34)
อคฺควโร
วัดหนองตะแบก
35)
จนฺทสาโร
วัดอู่ทอง
36)
ฐิตวโส
วัดสองพี่น้อง
37)
อธิจิตฺโต
วัดพนานิคม
38)
สุวิชาโน
วัดหนองม่วง
39)
รุจิภทฺโท
วัดปากน้ำพังราด
40)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านนา
41)
ฐิตเปโม
วัดตะพงนอก
42)
ธีรวํโส
วัดหนองจรเข้
43)
สุทฺธจิตฺโต
วัดเขาสำเภาทอง
44)
สนฺติกโร
วัดชากกอไผ่
45)
จิตฺตสํวโร
วัดชากพง
46)
โชติวํโส
วัดแม่น้ำคู้
47)
สิริวฑฒฺโน
วัดสันติวัน
48)
สมจิตฺโต
วัดซากมะกรูด
49)
สมาจาโร
วัดสุวรรณรังสรรค์
50)
อุตฺตมจิตฺโต
วัดปิปผลิวนาราม
144 รายการ / 3 หน้า
1
2
3