พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
757
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28707
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075211
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
พลญาโณ
วัดซับยี่หร่า
2)
จารุวณฺโณ
วัดเขาบายศรี
3)
วชิรญาโณ
วัดไผ่ล้อม
4)
มานิโต
วัดเทพประสิทธิ์ธาราม
5)
ธมฺมโชโต
วัดหนองคัน
6)
ฐิตสทฺโธ
วัดซึ้งล่าง
7)
จนฺทสโร
วัดเขาพลอยแหวน
8)
ฐิตสทฺโธ
วัดพลับ
9)
จนฺทปญฺโญ
วัดหนองบัว
10)
ปภสฺสโร
วัดซึ้งบน
11)
สุขิโต
วัดทับช้าง
12)
สุทฺธจิตฺโต
วัดกมลธรรมาราม
13)
ฐานวโร
วัดเกาะแมว
14)
ปิยสีโล
วัดบ้านอ่าง
15)
ทนฺตวโร
วัดบ้านอ่าง
16)
จรณธมฺโม
วัดเนินยาง
17)
สุจิตฺโต
วัดน้ำขุ่น
18)
วิเวโก
วัดกลาง
19)
อินฺทปญฺโญ
วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
20)
ติกฺขวีโร
วัดเขาบายศรี
21)
จนฺทโชโต
วัดสิงห์
22)
ปิยวาโจ
วัดบ้านอ่าง
23)
ฐิตสีโล
วัดอ่างหิน
24)
อคฺคธมฺโม
วัดคลองตาสังข์
25)
สิริวณฺโณ
วัดบ่อเวฬุวนาราม
26)
มหาวีโร
วัดคลองไพบูลย์
27)
มหายโส
วัดบ้านอ่าง
28)
สุทธสทฺโธ
วัดบ้านอ่าง
29)
ปภสฺสโร
วัดประแกต
30)
ปภาโส
วัดซึ้งล่าง
31)
อธิปญฺโญ
วัดโป่งวัว
32)
ปญฺญาวุโธ
วัดพลับพลา
33)
ฐานวโร
วัดคำไลอุปถัมภ์
34)
สุทฺธปญฺโญ
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
35)
ปภากโร
วัดพลับ
36)
ปญฺญาทีโป
วัดหนองคัน
37)
วิทโย
วัดวันยาวบน
38)
วิชโย
วัดไผ่ล้อม
39)
วิสุทฺโธ
วัดพลับ
40)
ปวโร
วัดโยธานิมิต
41)
ญาณธมฺโม
วัดซึ้งล่าง
42)
สุเมโธ
วัดเนินสูง
43)
วรธมฺโม
วัดทับไทร
44)
สุธีโร
วัดคลองเวฬุ
45)
สีลสุทฺโธ
วัดกะทิง
46)
ชยเมธี
วัดหนองบัว
47)
สุทฺธิญาโณ
วัดทับไทร
48)
ธนวิริโย
วัดบ้านโคก
49)
วราภินนฺโท
วัดบางสระเก้า
50)
สิทฺธิรตโน
วัดเกาะแมว
121 รายการ / 3 หน้า
1
2
3