พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
1122
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18775
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961116
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มานิโต
วัดคลองบอน
2)
ฐิตสีโล
วัดอ่างหิน
3)
วชิรญาโณ
วัดไผ่ล้อม
4)
ธมฺมโชโต
วัดหนองคัน
5)
ฐิตสทฺโธ
วัดบุปผาราม
6)
อตฺตสนฺโต
วัดเวฬุวรรณาราม
7)
ปภสฺสโร
วัดซึ้งบน
8)
สนฺติกโร
วัดเขาแก้ว
9)
อิสฺสโร
วัดใหม่
10)
สุจิตฺโต
วัดน้ำขุ่น
11)
ฐานวโร
วัดเกาะแมว
12)
จรณธมฺโม
วัดทองทั่ว
13)
อินฺทวีโร
วัดเขาแดง
14)
สุทฺธจิตฺโต
วัดกมลธรรมาราม
15)
ชาตสุโภ
วัดเขากระแจะ
16)
ถาวรธมฺโม
วัดเขาทอง
17)
มานิโต
วัดเทพประสิทธิ์ธาราม
18)
ฐานุตฺตโร
วัดท่าแคลง
19)
สุขวฑฺฒโก
วัดโป่งแรด
20)
วิเวโก
วัดกลาง
21)
ติกฺขวีโร
วัดเขาบายศรี
22)
ชิตมาโร
วัดหนองสร้อย
23)
ปมุตฺตโร
วัดทุ่งเพล
24)
อคฺคธมฺโม
วัดคลองตาสังข์
25)
จารุวณฺโณ
วัดคลองตาสังข์
26)
กตสาโร
วัดดอนอุดม
27)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดวันยาวล่าง
28)
สุทธสทฺโธ
วัดบ้านอ่าง
29)
ฉนฺทกโร
วัดพุทธคยาราม
30)
โชติธมฺโม
วัดตะปอนน้อย
31)
ปภสฺสโร
วัดประแกต
32)
ติสฺสโร
วัดสุวรรณคีรีราม
33)
เขมานนฺโท
วัดใหม่
34)
ปภาโส
วัดซึ้งล่าง
35)
อธิปญฺโญ
วัดเกาะลอย
36)
ปญฺญาวุโธ
วัดพลับพลา
37)
ปุญฺญกาโม
วัดสุวรรณคีราม
38)
กนฺตสีโล
วัดหนองอ้อ
39)
สุทฺธปญฺโญ
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
40)
ปภากโร
วัดพลับ
41)
วิสุทฺโธ
วัดคลองตะเคียน
42)
วิสุทฺโธ
วัดพลับ
43)
ทีปกโร
วัดเวฬุวรรณาราม
44)
ปญฺญาธโร
วัดไทรงาม
45)
อติภทฺโท
วัดหนองแหวน
46)
ยติโก
วัดบ่อน้ำเงิน
47)
ญาณธมฺโม
วัดซึ้งล่าง
48)
สุเมโธ
วัดเนินสูง
49)
สีลสุทฺโธ
วัดกะทิง
50)
สุภาจาโร
วัดเขาหนองปลาไหล
126 รายการ / 3 หน้า
1
2
3