พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยธมฺโม
วัดห้วยโสม
2)
มนุทนฺโต
วัดท่าน้ำล่าง
3)
ปภาโส
วัดแสนตุ่ม
4)
ชวลิโต
วัดโคก
5)
อคฺคจิตฺโต
วัดคลองพร้าว
6)
ฐานวโร
วัดช้างทูน
7)
กิตฺติโก
วัดบางกระดาน
8)
อติสโย
วัดบางปรือ
9)
กิตฺติภทฺโท
วัดหนองบัว
10)
สมจิตฺโต
วัดห้วงพัฒนา
11)
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
12)
จนฺทสาโร
วัดบางปรือ
13)
กตธมฺโม
วัดทองธรรมชาติ
14)
ฐาตุกาโม
วัดคลองจาก
15)
ปภาธโร
วัดฉางเกลือ
16)
ปสนฺโน
วัดป่าวิสุทธิธรรม
17)
เตชปญฺโญ
วัดเนินดินแดง
18)
สํวโร(ลี้ลับ)
วัดคลองจาก
19)
จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ
20)
นรินฺโท
วัดสะพานหิน
21)
สุนฺทโร
วัดสะพานหิน
22)
วีรเตโช
วัดประทุน
23)
โตฉายเจริญ
วัดไทรทอง
24)
สาทโร
วัดบางปรือ
25)
ปนาโท
วัดโยธานิมิต
26)
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วยน้ำขาว
27)
สิริธโร
วัดนนทรี
28)
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
29)
มนฐิโต
วัดวิเวกวราราม
30)
จนฺทสาโร
วัดวงษ์พัฒนา
31)
ธมฺมรตโน
วัดแหลมมะขาม
32)
ปภสฺสโร
วัดเกษมสีมาราม
33)
ชาคโร
วัดคลองมะนาว
34)
อตฺตรกฺโข(กล่อมวงษ์)
วัดแหลมงอบ
35)
กลฺยาณโคปโก
วัดคลองจาก
36)
อนามโย
วัดคลองมะนาว
37)
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
38)
ชลิโต
วัดป่าวิสุทธิธรรม
39)
จิตฺตสํวโร
วัดคลองแอ่ง
40)
จนฺทสาโร
วัดคลองมะนาว
41)
กิตฺติเตโช
วัดแสนตุ่ม
42)
โชติงฺกโร
วัดวิสิทธิการาม
43)
ผลญาโณ
วัดคลองเพชร
44)
-
วัดท่าโสม
45)
พลวโร
วัดช้างทูน
46)
-
วัดเกษมสีมาราม
47)
ฐานะธมโม
วัดคลองมะนาว
48)
รตนโชโต
วัดท่าน้ำล่าง
49)
สุวณฺณโชโต
วัดประทุน
50)
จิรวฑฺฒโน
วัดวิเวกวราราม
52 รายการ / 2 หน้า
1
2