พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
37
วันนี้
838
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28788
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075292
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยธมฺโม
วัดคลองจาก
2)
สิริสาโร
วัดแสนสุข
3)
มนุทนฺโต
วัดโยธานิมิตร
4)
ภาณุปญฺโญ
วัดเจียรพัฒนา
5)
อคฺคจิตฺโต
วัดคลองพร้าว
6)
ปญฺญาธโร
วัดสุวรรณมงคล
7)
กิตฺติโก
วัดบางกระดาน
8)
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
9)
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
10)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
11)
ปสนฺโน
วัดป่าวิสุทธิธรรม
12)
ฐานุตฺตโม
วัดเจียรพัฒนา
13)
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
14)
วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม
15)
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
16)
วีรเตโช
วัดประทุน
17)
สุขวินโย
วัดบางกระดาน
18)
สาทโร
วัดบางปรือ
19)
เตชธโร
วัดสลักเพชร
20)
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
21)
สุริยรํสี
วัดบ่อไร่
22)
ธนรตโน
วัดบางปรือ
23)
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
24)
กิจฺจสาโร
วัดคลองจาก
25)
จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ
26)
อนามโย
วัดคลองมะนาว
27)
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
28)
อคฺคธมฺโม
วัดคลองใหญ่
29)
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
30)
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
31)
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
32)
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
33)
โชติงกโร
วัดวิสิทธิการาม
34)
อุคฺคเสโน
-
35)
พลวโร
วัดวงษ์พัฒนา
36)
สุรพโล
วัดแหลมงอบ
37)
จิรวฑฺฒโน
วัดวิเวกวราราม
38)
ฐิตพโล
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม
39)
อตฺตรกฺโข
วัดสลักเพชร
40)
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
41)
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
41 รายการ / 1 หน้า
1