พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
544
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10752
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022937
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มนุทนฺโต
วัดโยธานิมิตร
2)
ปญฺญาธโร
วัดสุวรรณมงคล
3)
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
4)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
5)
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
6)
วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม
7)
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
8)
วีรเตโช
วัดประทุน
9)
สาทโร
วัดบางปรือ
10)
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
11)
ธนรตโน
วัดบางปรือ
12)
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
13)
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
14)
จิรวฑฺฒโน
วัดวิเวกวราราม
14 รายการ / 1 หน้า
1