พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เกตุธมฺโม
วัดหนองแหน
2)
เขมวโร
วัดสุทธาวาส
3)
วร?าโณ
วัดสนามจันทร์
4)
มหาปุญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุงวนาราม
5)
นิภาธโร
วัดบ้านกล้วย
6)
โอภาโส
วัดจรเข้น้อย
7)
คเวสโก
วัดบางพระ
8)
วิชโย
วัดบางแก้ว
9)
เตชธมฺโม
วัดนาคูโมทนามัย
10)
ยโสธโร
วัดบางไทร
11)
สุธมฺโม
วัดโพธิ์บางคล้า
12)
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
13)
สิรินธโร
วัดสุทธาวาส
14)
โชติทตฺโต
วัดดอนสีนนท์
15)
ปภสฺสโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
16)
อาภสฺสโร
วัดแจ้ง
17)
อุทโย
วัดไชยภูมิธาราม
18)
สุภทฺโท
วัดดอนสีนนท์
19)
ธมฺมทีโป
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
20)
นนฺทิโย
วัดดอนท่านา
21)
กิตฺติญาโณ
วัดหนองยางโพธาราม
22)
สจฺจวโร
วัดห้วยหิน
23)
สนฺตจิตฺโต
วัดเนินสามทหาร
24)
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
25)
เปมสีโล
วัดโพธิ์บางคล้า
26)
ปุญฺญกาโม
วัดหนองสองห้อง
27)
วชิรญาโณ
วัดทุ่งยายดำ
28)
วชิรญาโณ
วัดหนองปรือน้อย
29)
ทูปโม
วัดสระสองตอน
30)
วิโรจโน
วัดราษฏรบำรุงศักดิ์
31)
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
32)
คุณวีโร
วัดไผ่ขวาง
33)
ปุสฺสวโร
วัดแปลงยาว
34)
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดบางโรง
35)
ญาณวโร
วัดสุทธาวาส
36)
เตชธมฺโม
วัดประศาสน์โสภน
37)
ญาณธโร
วัดประเวศวัฒนาราม
38)
จนฺทสาโร
วัดพงษาราม
39)
กนฺตสีโล
วัดใหม่บางคล้า
40)
สุทฺธจิตฺโต
วัดบางปลานัก
41)
ปุณฺณญาโณ
วัดต้นตาล
42)
ขนฺติโก
วัดเขาดิน
43)
เขมปญฺโ?
วัดไผ่ดำเจริญศุข
44)
สิริภทฺโท
วัดจรเข้น้อย
45)
ชุติวณฺโณ
วัดบางปลานัก
46)
สุจิตฺโต
วัดพิมพาวาส
47)
จนฺทปชฺโชโต
วัดแพรกวังตะเคียน
48)
อุปรกฺขิโต
วัดอ่าวช้างไล่
49)
กนฺตสาโร
วัดไผ่ดำเจริญศุข
50)
จนฺทธมฺโม
วัดสามกอ
265 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4