พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18849
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065353
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดบางไทร
2)
ชยธมฺโม
วัดประจำรัง
3)
กนฺตสาโร
วัดไผ่ดำเจริญสุข
4)
ธมฺมวํโส
วัดบึงทองหลาง
5)
สิริภทฺโท
วัดคลอง 18
6)
จนฺทสาโร
วัดบางน้ำเปรี้ยว
7)
สีลธโร
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
8)
พฺรหฺมสโร
วัดโพรงอากาศ
9)
ปภากโร
วัดบึงทองหลาง
10)
ธมฺมวฑฒโน
วัดโพรงอากาศ
11)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงตาหอม
12)
ธีรธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญสุข
13)
โชติธมฺโม
วัดวิเวกวนาราม
14)
วรญาโณ
วัดบางน้ำเปรี้ยว
15)
กลฺยาณธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญสุข
16)
อินฺทปญฺโญ
วัดตีตะเรด
17)
ภทฺทกาโม
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
18)
ปทุโม
วัดพระเขมารามุนี
19)
อายุวฑฺฒโก
วัดบึงน้ำรักษ์
20)
จิรปุญโญ
วัดประชาบำรุง
21)
สนฺตจิตฺโต
วัดปากคลองบางขนาก
21 รายการ / 1 หน้า
1