พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
434
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8265
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020450
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เถี่ยนคาย
วัดอุภัยภาติการาม
2)
อุทโย
วัดไชยภูมิธาราม
3)
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
4)
คั้นพ๊าบ
วัดอุภัยภาติการาม
5)
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
6)
ปิยธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
7)
กนฺตสีโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
8)
มหชฺฌาสโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
9)
จนฺทวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
10)
เตชปญฺโฌ
วัดแหลมใต้
11)
สนฺตมโน
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
12)
อภินนฺโท
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
13)
ญาณจารี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
14)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
15)
ธีรวโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
16)
อาทิตฺตปญโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
17)
สุรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
18)
เตชวโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19)
ธีรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
20)
พรหฺมจารี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
21)
อธิจิตฺโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
22)
ธีรวํโส
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
23)
สมนฺตปาสาทิโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
24)
โสภโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
25)
วชิรวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
26)
กิตฺติวิมโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
27)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
28)
วิจิตฺโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
29)
กนฺทรสิปฺโป
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
30)
กิตฺติวฒฺฑโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
31)
มาปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
32)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
33)
ปริปุณโณ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
34)
วรภาณี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
35)
ขนฺติธโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
36)
ฐิตวีริโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
37)
ปิยวฑฺฒโณ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
38)
ปิยภาณี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
39)
กมฺพุวณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
40)
กนฺตธมฺโม
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
41)
จิตฺตสํวโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
42)
สนฺทรเมโธ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
43)
ฐิตวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
44)
ฐิตญาณมธี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
45)
เขมรโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
46)
จาริโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
47)
เตชมนฺโต
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
48)
วิชฺชาธโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
49)
ปญฺญาวฒโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
50)
กิตฺติภทฺโท
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
66 รายการ / 2 หน้า
1
2