พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
104
วันนี้
1051
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14639
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026824
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2)
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
3)
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
4)
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
5)
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
6)
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
7)
หิริธมฺโม
วัดนางาม
8)
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
9)
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
10)
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
11)
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
12)
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
13)
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
14)
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
14 รายการ / 1 หน้า
1