พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
1091
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18744
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961085
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกอุดม
2)
ติกฺขวีโร
วัดทับลาน
3)
ปภากโร
วัดเกาะเค็ดนอก
4)
ถาวโร
วัดสง่างาม
5)
สุจิตฺโต
วัดปากแพรก
6)
โชติวโร
วัดทุ่งแฝก
7)
ปภสฺสโร
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
8)
ธมฺมกาโม
วัดสง่างาม
9)
ปภาโส
วัดหนองสะแก
10)
ปิยสีโล
วัดทับลาน
11)
ฐานวีโร
วัดศรีษะเมือง
12)
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองโดน
13)
หิริสมฺปนฺโน
วัดบ้านกุดตาเสก
14)
ติกฺขปญฺโญ
วัดป่าทรงคุณ
15)
อินฺทปญฺโญ
วัดหลวงปรีชากูล
16)
มหาปุญฺโญ
วัดสง่างาม
17)
จตฺตมโล
วัดหนองคุ้ม
18)
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
19)
พลสมฺปนฺโน
วัดบ้านกุดตาเสก
20)
อภิวัฑฺฒโน
วัดหลังถ้ำ
21)
ฐานวโร
วัดต้นตาล
22)
ติกฺขปุญฺโญ
วัดแก้วฟ้ารังษี
23)
อินฺทสโร
วัดผาสุขไพบูลย์
24)
ธีรวํโส
วัดโคกสว่าง
25)
สุจิตฺโต
วัดสามัคคีสโมสร
26)
จิตฺตคุตฺโต
วัดบ้านหอย
27)
กนฺตวีโร
วัดหนองตลาด
28)
ฐิตาโภ
วัดตรอกปลาไหล
29)
สุภทฺโท
วัดประดิษฐาราม
30)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดทับลาน
31)
ชาคโร
วัดเนินผาสุกผลาราม
32)
อภินนฺโท
วัดบ้านกุดตาเสก
33)
ปญฺญาทีโป
วัดพระยาทำ
34)
สุภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
35)
จารุธมฺโม
วัดแก้วพิจิตร
36)
สุมงฺคโล
วัดสง่างาม
37)
ยสสีโล
วัดเนินผาสุกผลาราม
38)
อาทโร
วัดสามัคคีสโมสร
39)
ปสตฺโถ
วัดเขาวงศ์
40)
รมฺณีโย
วัดบุฝ้าย
41)
จนฺทวํโส
วัดศรีบุญเรือง
42)
กิตฺติสาโร
วัดนิคมพัฒนา
43)
ตรุโณ
วัดศรีโพธิมาลัย
44)
อธิปญฺโญ
วัดโนนสะอาด
45)
ธมฺมธีโร
วัดหนองหูช้าง
46)
ชยรตโน
วัดสง่างาม
47)
กนฺตสีโล
วัดเวฬุวนาราม
48)
ทีปธมฺโม
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ
49)
สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
50)
ถามวโร
วัดโคกสว่าง
183 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4