พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
618
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25923
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติธมฺโม
วัดทองหลาง
2)
ติกฺขวีโร
วัดบ้านใหม่
3)
อตฺตสาโร
วัดหนองคันจาม
4)
มหานาโม
วัดเขาส่องกล้อง
5)
ขนฺติพโล
วัดแขมโค้ง
6)
ธีรวโร
วัดบุหย่อง
7)
วิสุทฺโธ
วัดวังบัว
8)
สุภจิตฺโต
วัดพิกุลแก้ว
9)
สมจิตโต
วัดสว่างอารมณ์
10)
กลฺยาโณ
วัดท่าทราย
11)
ฐานธมฺโม
วัดใหญ่ทักขิตาราม
12)
วิสุทธาจาโร
วัดบ้านใหม่
13)
สุธมฺโม
วัดกุดตะเคียน
14)
ปภสฺสโร
วัดดอนยอ
15)
สิริทตฺโต
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
16)
ธมฺมิโก
วัดคลอง 31
17)
สุจิณโณ
วัดหนองเตย
18)
จารุธมฺโม
วัดอินประชาราม
19)
โยคกฺเขโม
วัดพิกุลแก้ว
20)
กนฺตธมฺโม
วัดใหม่พงษ์โสภณ
21)
อคฺคเตโช
วัดเตยน้อย
22)
สนฺติชโย
วัดทวีพูลรังสรรค์
23)
ทตฺตมโน
วัดพลอยกระจ่างศรี
24)
ธมฺมจาโร
วัดป่าขะ
25)
ปิยปุตฺโต
วัดไผ่ตัน
26)
ชุติวณโณ
วัดเชี่ยวโอสถ
27)
ชยวุฑฺโฒ
วัดโคกสว่าง
28)
จนฺทาโภ
วัดศรีจุฬา
29)
ปภากโร
วัดวิหารขาวเจติยาราม
30)
โฆสธมฺโม
วัดวังบัว
31)
ถิรธมฺโม
วัดสันติวัฒนาราม
32)
ปญญาสาโร
วัดวังกระโจม
33)
ฐิติโก
วัดหนองเคี่ยม
34)
โชติธมฺโม
วัดสมบูรณ์สามัคคี
35)
กนฺตวีโร
วัดโคกสว่าง
36)
ฐิตธมฺโม
วัดคลองเทพโลก
37)
คุณสาโร
วัดจินดาราม
38)
กิตติปญโญ
วัดเขาส่องกล้อง
39)
คุณวณฺโณ
วัดเจริญสุข (33)
40)
อายุวฑฒโก
วัดกลางดอน
41)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านพริก
42)
มหาปญฺโญ
วัดสมบูรณ์สามัคคี
43)
ธมฺมวโร
วัดวิหารขาวเจติยาราม
44)
จกฺกธมฺโม
วัดพลอยกระจ่างศรี
45)
อนุภทฺโท
วัดพิกุลแก้ว
46)
ถามวโร
วัดประสิทธิเวช
47)
ปภากโร
วัดใหญ่ทักขิตาราม
48)
ปภากโร
วัดแหลมไม้ย้อย
49)
ปุญฺญชโน
วัดสุวรรณ
50)
โชติวโร
วัดดง
120 รายการ / 3 หน้า
1
2
3