พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
758
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28708
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075212
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานิโย
วัดคลองไก่เถื่อน
2)
อภิปุญฺโญ
วัดทรัพย์ตะเคียน
3)
วิทูโร
วัดหนองแวงวนาราม
4)
จิตฺตโสภโณ
วัดโคกไม้งาม
5)
ทสฺสนีโย
วัดสำนักสงฆ์ปราสาทสด๊กก๊อกธม
6)
สนฺตมโน
วัดวังน้ำเย็น
7)
ฐิตวีโร
วัดศาลาลำดวน
8)
ฐิตธมฺโม
วัดโคกนกขุนทอง
9)
เมธาจนฺโท
วัดหนองตะเคียน
10)
ฌานสุโภ
วัดผ่านศึก
11)
อภิปาโล
วัดศาลาลำดวน
12)
โชติวโร
วัดหนองหว้า
13)
ญาณทีโป
วัดทดเจริญ
14)
โชติปญฺโญ
วัดทุ่งพลวง
15)
สุจิตฺโต
วัดโคกแจง
16)
อธิปญฺโญ
วัดท่ามะตูม
17)
สุคโต
วัดซับถาวร
18)
กนฺตสีโล
วัดป่าหนองขาม
19)
สุธมฺโม
วัดซับเม็ก
20)
ธมฺมธีโร
วัดไทยเจริญธรรม
21)
สมพโร
วัดเขาสัมพุง
22)
อนาลโย
วัดหนองแวง
23)
สุชีโว
วัดไทยสมานสามัคคี
24)
ชินทตฺโต
วัดหนองผักบุ้ง
25)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดบ้านใหม่คลองยาง
26)
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
27)
วีรปญฺโญ
วัดบีกริม
28)
พลญาโณ
วัดไทยพัฒนา
29)
จารุวณฺโณ
วัดหนองพัฒนาราม
30)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง
31)
ปุญฺญกาโม
วัดปราสาท
32)
สุเทพโล
วัดใหม่การบินไทย
33)
ฐานธมฺโม
วัดมุจลินทาราม
34)
สุขกาโม
วัดคลองไก่เถื่อน
35)
เกสโร
วัดโนนประดู่
36)
ปญฺญาพโล
วัดนครธรรม
37)
ญาณสมฺปนฺโน
วัดหนองแวง
38)
อคฺคธมฺโม
วัดคลองหาด
39)
จนฺทปญฺโญ
วัดนครธรรม
40)
สาทโร
วัดวังเจริญ
41)
เตชปญฺโญ
วัดเนินสง่างาม
42)
จนฺทโชโต
วัดเนินผาสุก
43)
โกวิโท
วัดบูรพาชัยวนาราม
44)
จนฺทสาโร
วัดนครธรรม
45)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโนนหมากมุ่น
46)
จนฺทสาโร
วัดพุทธอุทยานเนินสมบูรณ์
47)
พุทฺธสโร
วัดศาลาลำดวน
48)
จกฺกธมฺโม
วัดชนะไชยศรี
49)
สมจิตฺโต
วัดโคกไม้งาม
50)
ชยธมฺโม
วัดบ้านโนนสาวเอ้
147 รายการ / 3 หน้า
1
2
3