พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
31
วันนี้
427
เมื่อวานนี้
968
เดือนนี้
16150
เดือนที่ผ่านมา
24160
ทั้งหมด
432028
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดนครธรรม
2)
อนุตฺตโร
วัดโคคลาน
3)
คเวสโก
วัดหลวงอรัญญ์
4)
ฐิตวีโร
วัดศาลาลำดวน
5)
ธีรปญฺโญ
วัดนางาม
6)
อธิปญฺโญ
วัดท่ามะตูม
7)
เมธาจนฺโท
วัดหนองตะเคียน
8)
รวิวณฺโณ
วัดภูเงิน
9)
สุขจิตฺโต
วัดโคกแจง
10)
อนาลโย
วัดเขามะกา
11)
อาภสฺสโร
วัดหนองใหญ่
12)
อตฺถวโร
วัดโนนประดู่
13)
ฐิตสุโข
วัดบ่อนางชิง
14)
สุคโต
วัดซับถาวร
15)
วิสุทฺโธ
วัดเนินไทร
16)
กนฺตสีโล
วัดป่าหนองขาม
17)
ปภาโส
วัดบะเจริญ
18)
ธมฺมธีโร
วัดไทยเจริญธรรม
19)
อินฺทโชโต
วัดวังทอง
20)
สุชีโว
วัดไทยสมานสามัคคี
21)
ปภสฺสโร
วัดทดราษฎร์พุทธาราม
22)
สิริปญฺโญ
วัดประตูชัยอรัญเขต
23)
อภิปุญฺโญ
วัดทรัพย์ตะเคียน
24)
วีรปญฺโญ
วัดบีกริม
25)
จารุวณฺโณ
วัดหนองพัฒนาราม
26)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง
27)
จารุธมฺโม
วัดทัพพระ
28)
สุธมฺโม
วัดซับเม็ก
29)
ปิยธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
30)
จนฺทโชโต
วัดเนินผาสุก
31)
ปสาโท
วัดรีนิมิตร
32)
จนฺทสาโร
วัดนครธรรม
33)
ชินวํโส
วัดตาพระยา
34)
จกฺกธมฺโม
วัดชนะไชยศรี
35)
ปุญฺณญาโณ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
36)
อนาลโย
วัดหนองแวง
37)
สิริธโร
วัดคลองหาด
38)
ฉนฺทสีโล
วัดคลองน้ำใส
39)
สุนชโย
วัดพรสวรรค์
40)
กลฺยาโณ
วัดทุ่งพระ
41)
มานิโต
วัดบ้านใหม่ถาวร
42)
สุภาจาโร
วัดรีนิมิตร
43)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเทพาวาส
44)
พลญาโณ
วัดคลองคันฉอ
45)
อาภทฺธโร
วัดสระแก้ว
46)
คุณสมฺปนฺโน
วัดคลองหาด
47)
สนฺตจิตฺโต
วัดศาลาลำดวน
48)
ติกฺขปญฺโญ
วัดสวนป่า
49)
กิตฺติวรเมธี
วัดสระแก้ว
50)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดทุ่งหลวง
112 รายการ / 3 หน้า
1
2
3