พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
323
เมื่อวานนี้
571
เดือนนี้
7098
เดือนที่ผ่านมา
24681
ทั้งหมด
662654
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติธมฺโม
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
2)
พรหมฺโชโต
วัดกู่สามัคคี
3)
อชิโต
วัดหนองหว้า
4)
ภูริปญฺโญ
วัดกุดน้อย
5)
ฉวิวณฺโณ
วัดโนนตาเถร
6)
ปิยภาณี
วัดไชยศรีชมชื่น
7)
กตปุญฺโญ
วัดส้ม
8)
สุจิตฺโต
วัดโนนสมบูรณ์(บ่อลิง)
9)
กตธมฺโม
วัดปริยัติไพศาล
10)
วายาโม
วัดปอพราน
11)
นาถสีโล
วัดโนนสูง
12)
ฐานวีโร
วัดโป่งบูรพาราม
13)
อชิวโร
วัดหนองออก
14)
อธิปญฺโญ
วัดเจริญสุคันธาราม
15)
รตนญาโณ
วัดบ้านงิ้ว
16)
รตนโชโต
วัดวังวารีวน
17)
วรปญฺโญ
วัดคอหนองบัว
18)
อุปสโม
วัดหนองหัวฟาน
19)
วิสารโท
วัดหนองจาน
20)
สนฺติกโร
วัดโคกกระบือ
21)
กลฺยาโณ
วัดไผ่สีสุก
22)
อาจารสุโภ
วัดพังเทียม
23)
กนฺตธมฺโม
วัดป่าศิริวันบรรพต
24)
ขนฺติพโล
วัดสว่างอารมณ์
25)
ปญฺญาธโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
26)
จนฺทวณฺโน
วัดหลุมข้าว
27)
ธมฺมสโร
วัดศรีชลสินธุ์
28)
อภิปุญฺโญ
วัดสารธรรมาราม
29)
อชิโต
วัดหนองลุมปุ๊ก
30)
สจฺจวโร
วัดหนองสาระเสร็จ
31)
ยสินฺธโร
วัดศาลากลาง
32)
จนฺทโชโต
วัดหลักร้อย
33)
อริยวํโส
วัดหนองโจด
34)
ฐิติโก
วัดสุกหิน
35)
อาภสฺสโร
วัดคีรีวันต์
36)
สุเมโธ
วัดเวฬุวนาราม
37)
อนาลโย
วัดหนองหว้า
38)
กนฺตธมฺโม
วัดต่างตา
39)
โชติปญฺโญ
วัดหนองพลอง
40)
โชติปญฺโญ
วัดสิงหวนาราม
41)
สิริธมฺโม
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
42)
อมโร
วัดวิเวการาม
43)
ติกฺขปญฺโญ
วัดศรีสุภณ
44)
ติสฺสวํโส
วัดโนนเพชร
45)
ฐิตญาโณ
วัดกลางเมืองปัก
46)
กิตฺติภทฺโท
วัดชัยมงคล
47)
ภิสารโธ
วัดหนองปล้อง
48)
อาภาธโร
วัดม่วง
49)
อภิวจฺโน
วัดคีรีวันต์
50)
อภินนฺโท
วัดดอนอีลุ่ม
529 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4