พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1111
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18764
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961105
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิตโสภโน
วัดปานประสิทธาราม
2)
ญาณวีโร
วัดกองแก้ว
3)
ถิรสีโล
วัดเจริญรัตนาราม
4)
ปิยวณฺโณ
วัดบางกอบัว
5)
ติสฺสวํโส
วัดกลางวรวิหาร
6)
อนุภทฺโท
วัดบ้านระกาศ
7)
ธมฺมวโร
วัดแหลม
8)
มหาปญฺโญ
วัดเกาะแก้ว
9)
ติสาโร
วัดไตรสามัคคี
10)
มุทิตฺมโน
วัดด่านสำโรง
11)
ปุณฺณสิริ
วัดบางหญ้าแพรก
12)
วิชโร
วัดมหาวงษ์
13)
ภทฺทจาโร
วัดครุนอก
14)
ฌานสุโภ
วัดด่านสำโรง
15)
ปุญฺญนาโภ
วัดแพรกษา
16)
ฐิตพโล
วัดโยธินประดิษฐ์
17)
อาภาธโร
วัดน้อยสุวรรณาราม
18)
อุตตมญาโณ
วัดชัยมงคล
19)
ปฏิภาโณ
วัดใหม่
20)
ปิยสีโล
วัดคู่สร้าง
21)
อนุสฺสโร
วัดบางโปรง
22)
ชาคโร
วัดแพรกษา
23)
อนนฺตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
24)
อนนฺทธมฺโม
วัดบางฝ้าย
25)
ปญญาวุโธ
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
26)
อติสกฺโก
วัดด่านสำโรง
27)
มาณโว
วัดครุใน
28)
ปภาโส
วัดแพรกษา
29)
รตนวํโส
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
30)
กตปุญฺโญ
วัดท้องคุ้ง
31)
สุรสกฺโก
วัดด่านสำโรง
32)
อรุโณ
วัดไพชยนต์
33)
เขมวีโร
วัดครุใน
34)
ปญฺญาทีโป
วัดคู่สร้าง
35)
ธมฺมรโส
วัดพระสุมทรเจดีย์
36)
ถิรปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
37)
ภทฺทมุนี
วัดมหาวงษ์
38)
ธีรภทฺโท
วัดบางโปรง
39)
สิริวฑฺฒโก
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
40)
สารธมฺมิโก
วัดพระสุมทรเจดีย์
41)
ปริปุณฺโณ
วัดราษฎร์บำรุง
42)
สงฺฆภูโต
วัดสมุทรเจดีย์
43)
สุทธิจิตฺโต
วัดบางกระเจ้ากลาง
44)
เมติโก
วัดไพชยนต์
45)
ยสินฺธโร
วัดบางพลีน้อย
46)
ธมฺมาวุโธ
วัดเจริญรัตนาราม
47)
ฐานทินฺโน
วัดใหญ่
48)
อาทโร
วัดบางกะเจ้ากลาง
49)
ปญฺญาพโล
วัดใหญ่
50)
ขนฺติพโล
วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
228 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4