พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
740
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28690
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075194
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อาภานนฺโท
วัดหนองมะเขือ
2)
จารุวํโส
วัดโพธ์สว่างศรีวนาราม
3)
วายาโม
วัดบ้านยาง
4)
ปญฺญาทีโป
วัดโคกว่าน
5)
จนฺทิโก
วัดละลวด
6)
วรธมฺโม
วัดขามน้อย
7)
สุขิโต
วัดทุ่งนาค
8)
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดเทพรังสรรค์
9)
โชติปาโล
วัดโคกไม้แดง
10)
ทนฺตกาโย
วัดคูเมือง
11)
อสฺสโร
วัดเจริญนิมิต
12)
ปภากโร
วัดวารีมุขาราม
13)
วรญาโณ
วัดสมศรี
14)
สุวณฺโณ
วัดเทพรังสรรค์
15)
โชติปญฺโญ
วัดทุ่งโพธ์
16)
กิตฺติคุโณ
วัดหนองต้อ
17)
สารโท
วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม
18)
สุตธมฺโม
วัดท่าเรียบ
19)
ธีรธมฺโม
วัดศรีสวัสดิ์
20)
ปญฺญาวุโธ
วัดแพงพวย
21)
กุสลจิตฺโต
วัดโคกเพชร
22)
ปญฺญาวโร
วัดไผทรวมพล
23)
อาภายตฺโต
วัดโคกตะแบง
24)
กาญจโน
วัดดอนนางงาม
25)
ปญฺญาสาโร
วัดหนองพลวง
26)
ปญฺญาคโม
วัดบ้านอ้อดอนยาง
27)
ถาวโร
วัดสุภโสภณ
28)
อธิมุตฺโต
วัดวารีมุขาราม
29)
จนฺทวณฺโณ
วัดโคกเฟือง
30)
คเวสโก
วัดตลาดชัย
31)
ธมฺมจาโร
วัดฟุวรรณาราม
32)
มหาปญฺโญ
วัดหงส์
33)
สุเมโธ
วัดอิสาณทะเมนชัย
34)
อุตฺตมวโร
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
35)
วิสุทฺธสีโล
วัดตลาดชัย
36)
รตนปญโญ
วัดมะขาม
37)
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านสะแกซำ
38)
ชยานนฺโท
วัดอัมพวัน
39)
สิริคุตฺโต
วัดซับสมบูรณ์
40)
ธมฺมธีโร
วัดชัยศรี
41)
ภูริปญฺโญ
วัดพุทธบาทเขากระโดง
42)
สุมงฺคโล
วัดบ้านโคกเหล็ก
43)
ปวโร
วัดป่ากระสัง
44)
วิสุทฺโธ
วัดสุพลศรัทธาราม
45)
สุเมโธ
วัดบ้านพระครูน้อย
46)
เขมโก
วัดหนองหว้าขุนอัด
47)
โอภาโส
วัดโคกแบง
48)
คุณวีโร
วัดแจ้ง
49)
ถิรญาโณ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
50)
สิริภทฺโท
วัดที่พักสงฆ์โคกสำโรง
482 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4