พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
742
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28692
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075196
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดบ้านกาบเชิง
2)
จนฺทโก
วัดธัญญรัตนาราม
3)
สิริจนฺโท
วัดบัวหวาย
4)
พฺทธสาโร
วัดจอมพระ
5)
อโสโก
วัดอุทุมพร
6)
ธีรวํโส
วัดแสงสว่างารษฎร์บำรุง
7)
สุคิโต
วัดสำโรงพัฒนาราม
8)
สุเมโธ
วัดป่าห้วยเสนง
9)
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
10)
ยสปาโล
วัดสุวรรณาราม
11)
ชวโน
วัดพะเนารัตน์
12)
ปิยธมฺโม
วัดดาวรุ่ง
13)
ติกฺขปญฺโญ
วัดนาโพธิ์
14)
ธมฺมทีโม
วัดศรีรัตนาราม
15)
สุตฺตธมฺโม
วัดชัยประโคม
16)
ธมฺมธโร
วัดโพธิ์ศรีวรรณราม
17)
ทีปธมฺโม
วัดไพศาลภูมิกาวาส
18)
วรธมฺมญฺญู
วัดศาลาลอย
19)
กนฺตวํโส
วัดทัพกระบือ
20)
ชยเมธี
วัดสุวรรณวิจิตร
21)
ปญฺญญวุฑฺโฒ
วัดบ้านโคกล้อ
22)
ทนฺตจิตฺโต
วัดบ้านสนวนธาราวาส
23)
อาสโภ
วัดบ้านแคนบน
24)
ธีรปญฺโญ
วัดศิลามะ
25)
ปภสฺสโร
วัดกันทราราม
26)
คุณยุตฺโต
วัดโคกทมบรมจินดา
27)
รวิวณฺโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
28)
สีลเตโช
วัดปราสาททอง
29)
สุวรรณปุตฺโต
วัดจอมพระ
30)
อาชิโต
วัดไพศาลภูมิกาวาส
31)
จิตฺตปาโล
วัดโพธิ์หิมวันต์
32)
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
33)
จิรธมฺมปญฺโญ
วัดศรีรัตนาราม
34)
โชติปญฺโญ
วัดยางบ่อภิรมย์
35)
สุชาโต
วัดสว่างหนองกา
36)
กิตฺติญาณเมธี
วัดสามราษฎร์บำรุง
37)
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านสน
38)
สนฺตจิตฺโต
วัดบ้านจรัส
39)
ยติกโร
วัดโคกกะดวด
40)
จารุธมฺโม
วัดนิลาเทเวศน์
41)
อธิปญฺโญ
วัดหนองเหล็ก
42)
มหาวายาโม
วัดบ้านหัวแรต
43)
พุทฺธสาโร
วัดหนองอีดำ
44)
เตชวโร
วัดวิวิตวนาราม
45)
สีลสํวโร
วัดสระแก้ว
46)
อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคล
47)
ปภสฺสโร
วัดนาโพธิ์
48)
อาภาทโร
วัดวิปัสสนาพนาวัน
49)
ปิยสีโล
วัดบ้านกาบเชิง
50)
ปภากโร
วัดศาลาลอยพระอารามหลวง
424 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4