พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
740
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28690
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075194
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเอก
2)
ปิยสีโล
วัดขอนแต้
3)
ทีฑายุโก
วัดบ้านบัวน้อย
4)
สนฺตุสฺสโก
วัดสว่างศิริสำราญ
5)
ถาวโร
วัดสุขสวาทอารมณ์
6)
ผาสุโก
วัดบ้านหัวนา
7)
รตนโชโต
วัดบ้านศาลา
8)
เอกวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
9)
อุตฺตโร
วัดบ้านตูม
10)
จนฺทสาโร
วัดหนองม่วง
11)
โชติปาโล
วัดโนนศรีไคล
12)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
13)
โชติปญฺโญ
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
14)
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
15)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
16)
ปญฺญาวุโธ
วัดหมากยาง
17)
สิริจนฺโท
วัดหนองจอก
18)
มหาวีโร
วัดสลักได
19)
โสภโณ
วัดพยุห์
20)
ธมมรโต
วัดบ้านจาน
21)
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
22)
กลฺยาณธมฺโมป.
วัดบ้านขนาด
23)
ธมฺมโชโต
วัดหนองสาด
24)
ฐานยุตฺโต
วัดศาลา
25)
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
26)
อนตฺตโร
วัดสุวรรณาราม
27)
กนฺตสาโร
วัดหนองม่วง
28)
ธมฺมวิริโย
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
29)
คุณงฺกโร
วัดตาสุด
30)
เตชสีโล
วัดหนองจอก
31)
จารุวณฺโณ
วัดพะวร
32)
สุทฺธจิต์โต
วัดเมืองหลวง
33)
อนาลโย
วัดบ้านโนนสว่าง
34)
อรุโณ
วัดเมืองน้อย
35)
ธมฺมรตโน
วัดโนนลาน
36)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
37)
ฐานเมธี
วัดสำโรงตาเจ็น
38)
โชติปญฺโญ
วัดขนุน
39)
ปิยวณฺโณ
วัดโนนงามสามัคคี
40)
จนฺทาโภ
วัดคำบอน
41)
ชุติธมฺโม
วัดสะอาง
42)
กนฺตวีโร
วัดระเบาะ
43)
อธิวโร
วัดบ้านหนองเหล็ก
44)
อุตฺตมเมธี
วัดหนองแคน
45)
อธิจิตฺโต
วัดบ้านเอก
46)
อิสิญาโณ
วัดละทาย
47)
สุมงฺคโล
วัดโนนม่วง
48)
เตชปญฺโญ
วัดโนนสำราญ
49)
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านเหล่าเสน
50)
กิตฺติปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
513 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4