พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
2)
อตฺตมโน
วัดท่ากุญชรวนาราม
3)
จิตฺตวโร
วัดบ้านสมบูรณ์
4)
ถาวโร
วัดน้ำคำ
5)
เตชวโร
วัดบ้านจาน
6)
จนฺทิโม
วัดบ้านนาขนวน
7)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านก่อ
8)
อุตฺตโร
วัดตะเคียน
9)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
10)
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
11)
ปญฺฑิโต
วัดบ้านกอก
12)
มหาวีโร
วัดสลักใด
13)
กตธมฺโม
วัดขนุน
14)
ปญฺญาภทฺทรเมธี
วัดปรือคัน
15)
นรินฺโท
วัดจำปา
16)
จารุธมฺโม
วัดบ้านก่อ
17)
ฐานวโร
วัดบ้านกะกำ
18)
กลฺยาณธมฺโม
วัดบ้านขนาด
19)
เตชธมฺโม
วัดป่าบ้านสบาย
20)
จนฺทสาโร
วัดโพนเขวา
21)
จารุวณฺโณ
วัดหนองแคน
22)
(สุดสังข์)
วัดบ้านโนนสว่าง
23)
อรุโณ
วัดเมืองน้อย
24)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
25)
สิริจนฺโท
วัดพะวร
26)
โชติวโร
วัดโนนแย้
27)
สิริธมฺโม
วัดผักขะ
28)
อธิวโร
วัดหนองเหล็ก
29)
ขนฺติสาโร
วัดทำนบ
30)
ยโสธโร
วัดคำบอน
31)
อิทฺธิสาโร
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
32)
จนฺทาโภ
วัดหนองจอก
33)
อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ
34)
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
35)
เทวธมฺโม
วัดจานเลียว
36)
ปุณฺณรตโน
วัดโนนลาน
37)
โกวิโท
วัดหนองกก
38)
สิริปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
39)
อภิสิทฺธิโก
วัดอาวอย
40)
อภิวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
41)
ฐานุตฺตโร
วัดเพียนาม
42)
สุภทฺโท
วัดปรางค์กู่
43)
จิรถาวโร
วัดที่พักสงฆ์หนองหัวหมู
44)
อาทรสุโภ
วัดซำผักแว่น
45)
สิริจนฺโท
วัดหนองจอก
46)
รตินฺธโร
วัดทุ่งประทาย
47)
ปมุตฺโต
วัดหนองคูขาม
48)
วชิโร
วัดจำนัน
49)
จารุวํโส
วัดวังชมภู
50)
ชุติธมฺโม
วัดโพธิญาณ (สะอาง)
395 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4