พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1010
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14598
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026783
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยสีโล
วัดขอนแต้
2)
จนฺทสีโล
วัดนาครินทร์
3)
อกิญจโน
วัดสำโรงปราสาท
4)
ธีรธมฺโม
วัดนาครินทร์
5)
สุภทฺโท
วัดศาลา
6)
อคฺควีโร
วัดปราสาทภาวนา
7)
สาทโร
วัดโนนดู่
8)
ปิยสีโล
วัดนาครินทร์
9)
วรภทฺโท
วัดหนองคูอาวอย
10)
ธมฺมวโร
วัดบ้านกู่
11)
ญาณสํวโร
วัดสวาย
12)
ทีปธมฺโม
วัดบ้านหว้าน
13)
จิตฺตามโย
วัดศรีปรางค์กู่
14)
ปุญฺญชาโต
วัดป่ากุญชรวนาราม
15)
อาภสฺสโร
วัดระกา
16)
โชติวณฺโณ
วัดที่พักสงฆ์กุดปราสาทภาวนา
17)
ชยสาโร
วัดนาครินทร์
18)
วิสุทฺโธ
วัดบ้านพอก
19)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดโพธิ์ศรีสมโภช
20)
ทีปสุจิณฺโณ
วัดศรีปรางค์กู่
21)
โฆสการี
วัดศิริสว่าง
22)
ฐิติวํโส
วัดบ้านกู่
23)
สุภาจาโร
วัดหนองคูอาวอย
24)
กิตฺติวฑฺฒโณ
วัดบ้านพอก
24 รายการ / 1 หน้า
1