พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเอก
2)
ถาวโร
วัดสุขสวาทอารมณ์
3)
ผาสุโก
วัดบ้านหัวนา
4)
เอกวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
5)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
6)
ธมฺมโชโต
วัดหนองสาด
7)
ธมฺมวิริโย
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
8)
อธิจิตฺโต
วัดบ้านเอก
9)
กิตฺติปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
10)
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านหนองไฮ
11)
ธมฺมครุโก
วัดหลวงสุมังคราราม
12)
อภิวโร
วัดคูเมือง
13)
เขมปญฺโญ
วัดป่าโนนกุดหล่ม
14)
สิริปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
15)
อนุภทฺโท
วัดมหาพุทธาราม
16)
อนุภทฺโธ
วัดสำนักสงฆ์บ้านหนองแข้
17)
นิราสโย
วัดหางว่าว
18)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านก่อ
19)
เอกรินฺโท
วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
20)
จารุธมฺโม
วัดบ้านก่อ
21)
กนฺตสีโล
วัดบ้านเหล่ายอด
22)
สุจิตฺโต
วัดเวาะ
23)
สีลเตโช
วัดประชาสามัคคี
24)
ขนฺติวโร
วัดหนองม่วง
25)
สปญฺโญ
วัดตะดอบ
26)
โชติปญฺโญ
วัดนาสง
27)
กิตฺติโก
วัดหนองคำ
28)
สุภากโร
วัดขามทอง
29)
อคฺคปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
30)
ปภาโส
วัดป่าทรายทอง
31)
สุทฺธิปภาโส
วัดโนนสำนัก
32)
ปทุมสิริ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
33)
โกวิโท
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
34)
ผาสุโก
วัดมหาพุทธาราม
35)
จิตมโน
วัดบ้านเอก
36)
จนฺทวํโส
วัดเจียงอีศรีมงคงวราราม
37)
ขนฺติธโร
วัดหนองคู
38)
สมจิตฺโต
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
39)
นนฺทสาโร
วัดป่าโนนกุดหล่ม
40)
สิริวฑฺฒโก
วัดประชาสามัคคี
41)
สิริภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
42)
สิริธโร
วัดมหาพุทธาราม
43)
วิสารโท
วัดหญ้าปล้อง
44)
สิริวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง)
45)
ยสวฑฺฒโน
วัดมหาพุทธาราม
46)
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างอารมณ์ (ข้าวดอ)
47)
ญาณวีโร
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
48)
สมฺปนฺโน
วัดมหาพุทธาราม
49)
จนฺทวํโส
วัดหนองคู
50)
ปวิชฺชฺญูญู
วัดมหาพุทธาราม
68 รายการ / 2 หน้า
1
2