พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
474
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8305
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020490
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อุตฺตโร
วัดบ้านตูม
2)
กลฺยาณธมฺโมป.
วัดบ้านขนาด
3)
พุทฺธวิริโย
วัดโพธิ์พระองค์
4)
ญาณสาโร
วัดบ้านจอก
5)
หิริธมฺโม
วัดบ้านตูน
6)
ปภสฺสโร
วัดบ้านตระกวน
7)
จรณธมฺโม
วัดบ้านไฮ
8)
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์พระองค์
9)
วุฑฺฒญาโณ
วัดบ้านตูม
10)
วชิรธมฺโม
วัดศรีแก้ว
11)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดบ้านขนาด
12)
อคฺคธมฺโม
วัดบ้านขนาด
13)
วรโภ
วัดกระแซง
14)
ชยวฑฺโฒ
วัดจานบัว
15)
ฐิตวิริโย
วัดบ้านตูม
16)
วฑฺฒนธมฺโม
วัดศรีแก้ว
17)
อินฺทสาโร
วัดบ้านตูม
18)
วรธมฺโม
วัดศรีแก้ว
19)
มหิสฺสโร
วัดอุภัยคาม
20)
ขนฺติธโร
วัดหนองกะแซง
21)
ธนปญฺโญ
วัดตาเหมา
21 รายการ / 1 หน้า
1