พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
95
วันนี้
604
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25909
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968250
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
คุตฺตธิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา
2)
กนฺตสีโล
วัดจันทราวาส
3)
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
4)
ขนฺติโก
วัดธัมมปติฏฐาราม
5)
ธมฺมจาโร
วัดท่าวารี
6)
ปภสฺสโร
วัดบ้านชาติ
7)
สีลสุทฺโธ
วัดอัมพวัน
8)
อภิชาโน
วัดทุ่งศรีเจริญ
9)
วิสารโท
วัดดงแถบ
10)
มหาวีโร
วัดโพธาราม
11)
ปุญฺญโก
วัดสองคอน
12)
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
13)
สิริธโร
วัดบุญธิศาราม
14)
ติสฺสวโร
วัดท่าวังหิน
15)
ติสสฺเทโว
วัดราชวงศาราม
16)
จนฺทสุโภ
วัดประหูต
17)
เตชปญฺโญ
วัดนาควาย
18)
จนฺทสาโร
วัดอุตตมผลาราม
19)
สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าวังหิน
20)
ธมฺมาโก
วัดแหลมทอง
21)
กลฺยาโณ
วัดแสงเกษม
22)
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
23)
สุรธมฺโม
วัดนาเยีย
24)
นายโก
วัดสวนสวรรค์
25)
ปิยธมฺโม
วัดสว่างท่ากุ่ม
26)
จิตฺตกาโร
วัดโคกน้อย
27)
กตปุญโญ
วัดศรีอุบลรัตนาราม (ธ)
28)
ขนฺติโก
วัดยางน้อย
29)
นาควโร
วัดอุตฺตมผลาราม
30)
ภูริญาโณ
วัดสมสนุก
31)
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
32)
กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดบ้านช่างหม้อ
33)
ติกฺขปรกโม
วัดยางน้อย
34)
สุชีโว
วัดหนองโนหนองดูน
35)
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
36)
เตชปญฺโญ
วัดศรีประดู่
37)
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านนาเจริญ
38)
พฺรหฺมโชโต
วัดมงคลโกวิททาราม
39)
โกวิโท
วัดมงคลโกวิทาราม
40)
สุภทฺโท
วัดหนองลุมพุก
41)
กตปุญฺโญ
วัดบ้านกุดกั่ว
42)
ญาณวโร
วัดป่าแพงเวฬุวัน
43)
ฐิตญาโณ
วัดมัชฌิมาวาส
44)
แก้วกิ่ง
วัดโนนเค็ง
45)
อุตฺตโม
วัดโพธิ์ตาก
46)
ขนฺติพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
47)
ขนฺติวโร
วัดหลวง
48)
จิตฺตปญโญ
วัดผาสุขวนาราม
49)
สุธมฺโม
วัดคำไฮใหญ่
50)
จนฺโทภาโส
วัดที่พักสงฆ์มาดีพุทธาราม
565 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4