พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
2)
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
3)
กิตฺติญาโณ
วัดทองสวัสดิ์
4)
วิสารโท
วัดดงแถบ
5)
มหาวีโร
วัดโพธาราม
6)
วิสุทฺโธ
วัดหนองหว้า
7)
โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม
8)
รตนโชโต
วัดน้ำเที่ยง
9)
ปญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม
10)
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
11)
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
12)
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
13)
พุทฺธญาโณ
วัดนางิ้ว
14)
กลฺยาโณ
วัดอุดมพัฒนา
15)
อตฺถกาโม
วัดคำขวาง
16)
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
17)
สติสมฺปนฺโน
วัดชัยภูมิการาม
18)
ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม
19)
นายโก
วัดสวนสวรรค์
20)
อินฺทวณฺโณ
วัดเก่าน้อย
21)
ขนฺติโก
วัดยางน้อย
22)
นาควโร
วัดมูลผลาวาส
23)
อาภานนฺโท
วัดโพธิ์ใหญ่
24)
ภูริญาโณ
วัดจอมศรี
25)
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
26)
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
27)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
28)
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
29)
วิริยวฑฺฒโน
วัดหนองคู
30)
จกฺขุปาโล
วัดมณีวนาราม
31)
ถาวโร
วัดกลาง
32)
สุชีโว
วัดบ้านหนองโน
33)
มหาวีโร
วัดไชยมงคล
34)
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
35)
เตชธโร
วัดนาสะแบง
36)
สจฺจวโร
วัดธัมมปติฎฐาราม
37)
โชติธมฺโม
วัดนาควาย
38)
คุตฺตธมฺโม
วัดสารพัฒนึก
39)
ปิยสีโล
วัดป่าแพงเวฬุวัน
40)
อนาลโย
วัดเวียงเกษม
41)
ขนฺติพโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
42)
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่ประชาสรรค์
43)
อิสฺสรญาโณ
วัดเม็กน้อย
44)
มุทิโต
วัดธัมมปติฏฐาราม
45)
สุธมฺโม
วัดแสงสว่าง
46)
จนฺทโสภาโส
วัดสว่างอารุณ
47)
กตสาโร
วัดคำสมอ
48)
อนุตฺตโร
วัดสระปทุมมาลัย
49)
คุตฺตสีโล
วัดหนองทัพ
50)
ขนฺติพโล
วัดโคกสะอาด
479 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4