พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
594
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15319
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027504
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
2)
โอภาโส
วัดเวตวันวิทยาราม
3)
ปญฺญโก
วัดศรีสองคอนรัตนาราม
4)
กลฺยาโณ
วัดอุดมพัฒนา
5)
ชยาลงฺกาโร
วัดโนนเกษม
6)
อนาลโย
วัดเวียงเกษม
7)
อิสฺสรญาโณ
วัดเม็กน้อย
8)
ฐิตสุโข
วัดบ้านม่วง
9)
มหาวีโร
วัดเม็กน้อย
10)
ธมฺมสโร
วัดบ้านคำนาแซง
11)
วํสธีโร
วัดดอนชีปทุมมาวาส
12)
ถาวโร
วัดเวียงเกษม
13)
สุจิตฺโต
วัดป่าหนองยาว
14)
รตนปุตฺโต
วัดเวียงเกษม
15)
สุทฺธจิตฺโต
วัดทุ่งเทิง
16)
กิตฺติเมธี
วัดเวตวันวิทยาราม
17)
จิตฺตวิสุทฺโท
วัดหนองบัวหลวง
18)
ชุตินฺธโร
วัดแสงเกษม
19)
ยโสธโร
วัดศิริสารคุณ
20)
คณานนฺโท
วัดเวียงเกษม
21)
กนฺตสีโล
วัดสุขสมบูรณ์
22)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศิริสารคุณ
23)
จกฺกวโร
วัดหนองบัวหลวง
24)
อภินฺโท
วัดนาเจริญ
25)
สุทฺธิสทฺโธ
วัดอุดมพัฒนา
26)
ฐานิสโร
วัดหนองบัวหลวง
27)
ปภากโร
วัดนาห้วยแคน
27 รายการ / 1 หน้า
1