พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
41
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11237
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023422
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
2)
อตฺถกาโม
วัดคำขวาง
3)
นายโก
วัดสวนสวรรค์
4)
อินฺทวณฺโณ
วัดเก่าน้อย
5)
อาภานนฺโท
วัดโพธิ์ใหญ่
6)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดบ้านโพธิ์มูล
7)
อาภาธโร
วัดไม้ค้าง
8)
ชาคโร
วัดอุดมชาติ
9)
สุรปญฺโญ
วัดป่าอุบลแก้ว
10)
อิสฺสโร
วัดวังกางฮุง
11)
ฐิตปุญฺโญ
วัดวรรณวารี
12)
ฐิตธมฺโม
วัดวารินทราราม
13)
โชติทินฺโน
วัดหาดสวนสุข
14)
จนฺทธมฺโม
วัดโนนจิก
15)
สุจิตฺโต
วัดคำขวาง
16)
วรวฑฺฒโน
วัดห้วยขะยุง
17)
กิตฺติปุญฺโญ
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
18)
ชุตินฺธโร
วัดวรรณวารี
19)
ปญฺญาธโร
วัดสำนักสงฆ์โนนบ้านเยี่ยม
20)
ขนฺติพโล
วัดท่าลาด
21)
สํวโร
วัดวังยาง
22)
สิริภทฺโท
วัดเกษตรพัฒนานรสิงห์
23)
ปิยธมฺโม
วัดห้วยขะยุง
24)
กตธมฺโม
วัดดอนงิ้ว
25)
ยโสธโร
วัดปากกุดหวาย
26)
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์มูล (ธ)
27)
วายาโม
วัดบ้านยาง
28)
สุทนฺโต
วัดดอนงิ้ว
29)
ฐานวีโร
วัดที่พักสงฆ์คำพุทธา
30)
โชติปญฺโญ
วัดแสนสำราญ (ธ)
31)
ฐิตญาโณ
วัดเก่าน้อย
31 รายการ / 1 หน้า
1