พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
808
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20290
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066794
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ติสฺสเทโว
วัดราชวงศาราม
2)
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
3)
ภูริญาโณ
วัดจอมศรี
4)
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
5)
มหาวีโร
วัดไชยมงคล
6)
จนฺทูปโม
วัดศรีมงคล
7)
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
8)
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
9)
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
10)
จนฺทรํสี
วัดราชวงศาราม
11)
สุวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
12)
กตปุญฺโญ
วัดสุวรรณวงศาราม
13)
สุขวฑฺฒโน
วัดนาโพธิ์น้อย
14)
กิตฺติญาโณ
วัดราชวงศาราม
15)
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
16)
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
17)
สุเมโธ
วัดกุดวารี
18)
นราธีโป
วัดป่าพุทธธรรมค้ำคูณ
19)
ปภสฺสโร
วัดมงคลสวรรค์
20)
โสภณคุโณ
วัดแก้วรังษี
21)
ถิรธมฺโม
วัดโชติการาม
22)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดนาโพธิ์น้อย
23)
ทนฺตจิตฺโต
วัดหนองหอย
24)
ปญฺญาคโม
วัดนาทอย
25)
เทวธมฺโม
วัดสระปทุม
26)
รวิญาโณ
วัดบูรพา
26 รายการ / 1 หน้า
1