พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
840
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28790
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เปมสีโล
วัดโนนรังพัฒนาราม
2)
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์ไทร
3)
อภินนฺโท
วัดโพธิกาญจนาราม
4)
จนฺทสีโล
วัดบูรพา
5)
โชติธมฺโม
วัดนาโป่ง
6)
ขนฺติธโร
วัดนาโป่ง
7)
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
8)
ปิยสีโล
วัดสันติสุข
9)
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
10)
ปิยธมฺโม
วัดมัคคาพัฒนาราม
11)
สุวฑฺฒโน
วัดดงแคนใหญ๋
12)
เขมทตฺโต
วัดป่าสันติธรรม
13)
อุตฺตโม
วัดหนองแคน
14)
อุตฺตโม
วัดนาดี
15)
ยสินฺธโร
วัดโชติการาม
16)
ปวโร
วัดพระธาตุเก่า
17)
อชิโต
วัดกู่จาน
18)
ตปสีโล
วัดเขมไชยาราม
19)
อานนฺโท
วัดผักบุ้ง
20)
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
21)
เขมจิตฺโต
วัดป่าหนองชุม
22)
เตชพโล
วัดหนองดู่
23)
สมจิตฺโต
วัดโพธิสัตว์
24)
เตชวณฺโณ
วัดโคกสวาท
25)
วิสิฏฺโฐ
วัดฟ้าหวนใต้
26)
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านอาจ
27)
สิริปญฺโญ
วัดเหล่าเมย
28)
เขมรโต
วัดกระจายใน
29)
กนฺตธมฺโม
วัดบากเรือ
30)
วิสารโท
วัดท่าลาด
31)
สนฺตจิตฺโต
วัดนาจาน
32)
จนฺทูปโม
วัดคำครตา
33)
วิมโล
วัดบ้านค้อ
34)
ธมฺมวโร
วัดดอนหวาย
35)
วิจิตฺโต
วัดคำผักหนาม
36)
ชาคโร
วัดดงมะไฟ
37)
ธนปณฺโณ
วัดโนนตูม
38)
ติสโร
วัดผักกะย่า
39)
ฐานกโร
วัดคำผักกูด
40)
อสิญาโณ
วัดสันติสุข
41)
ชยธมฺโม
วัดประชาศิริธรรมาราม
42)
ยติกโร
วัดสงยาง
43)
กวิวํโส
วัดศรีสว่าง
44)
ฐิตสีโล
วัดคำหนองยาง
45)
ธีรปญฺโญ
วัดตับเต่า
46)
ถาวโร
วัดเขมิยาราม
47)
ปญฺญาธโร
วัดศรีมงคล
48)
ปิยสีโล
วัดหนองเม็ก
49)
อภินนฺโท
วัดป่าติ้ว
50)
มหาปุญโญ
วัดเขมิยาราม
201 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4