พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
1091
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18744
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961085
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริภทฺโท
วัดพระพุทธบาทยโสธร
2)
ชินวโร
วัดขั้นไดใหญ่
3)
เปมสีโล
วัดสำนักสงฆ์โนนรังปฎิพัทธ์
4)
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
5)
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ไทร
6)
จิตฺตสุรกฺโข
วัดโคกนาโก
7)
กตปุญฺโญ
วัดหนองตุ
8)
สุเมธโส
วัดโนนประทาย
9)
จนฺทสาโร
วัดโชติการาม
10)
จตฺตสลฺโล
วัดบ้านเหมือดดาว
11)
ลกฺขโน
วัดป่าหนองชุม
12)
กตสาโร
วัดบูรพารามใต้
13)
สุมโน
วัดสำนักสงฆ์อัมพวัน
14)
ถาวรสทฺโท
วัดโพธิกาจนาราม
15)
จารุธมฺโม
วัดหนามแท่ง
16)
ตปสีโล
วัดนาถ่ม
17)
อุตฺตโม
วัดหนองแคน
18)
ปวโร
วัดพระธาตุเก่า
19)
ชวโน
วัดศรีธรรมาราม
20)
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
21)
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
22)
ถามวโร
วัดโนนแดง
23)
สิริจนฺโท
วัดหนองแซง
24)
กนฺโก
วัดเชือกน้อย
25)
ปภากโร
วัดสองคอน
26)
ปิยสีโล
วัดหนองเม็ก
27)
ปภสฺสโร
วัดหนองเสียว
28)
อาภากโร
วัดสามัคคี
29)
เตชธมฺโม
วัดหนองเทา
30)
เตชวณฺโณ
วัดโคกสวาท
31)
สมตฺโถ
วัดนาเรียง
32)
ปิยสีโล
วัดนาส่อน
33)
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
34)
วิจิตฺตธมฺโม
วัดโคกสะอาด
35)
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านอาจ
36)
สนฺตมโน
วัดดอนขะยอม
37)
ภทฺทโก
วัดหนองแหน
38)
วิมโล
วัดบ้านค้อ
39)
ปสินฺธโร
วัดชัยพฤกษ์
40)
โกสโล
วัดขาทราย
41)
ปญฺญาธโร
วัดภูถ้ำพระ
42)
ยติกโร
วัดบ้านกุดหิน
43)
วรปญฺโญ
วัดโคกสมบูรณ์วนาราม
44)
ติสโร
วัดเหล่าใหญ่
45)
ฐานกโร
วัดคำผักกูด
46)
จตฺตมโล
วัดศรีวิลัย
47)
นิติสาโร
วัดหนามแท่ง
48)
ญาณฉนฺโท
วัดศรีชุมพล
49)
ยติกโร
วัดสงยาง
50)
ฐิตสีโล
วัดคำหนองยาง
195 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4