พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1224
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19675
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100169
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธมฺมคุโณ
วัดบ้านไร่
2)
วิชโย
วัดวรญาติบำรุง
3)
จิตฺตปาโล
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
4)
เขมรโต
วัดหนองประดู่
5)
กิตติโสภโณ
วัดปัจฉิมานุการาม
6)
อุฏฐาโน
วัดปรางค์ปราสาท
7)
ถาวโร
วัดภูเขาทอง
8)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
9)
สุภจิตฺโต
วัดนายางกลัก
10)
ปิยธมฺโม
วัดบ้านหนองไม้แก่น
11)
ปริปุณฺโณ
วัดบูรพาราม
12)
อาภทฺธโร
วัดช้างพัง
13)
อินฺทวีโร
วัดทรงศิลา
14)
ชยธมฺโม
วัดหนองสมบูรณ์
15)
ปญฺญาธโร
วัดขี้เหล็ด
16)
สุมโน
วัดนิคม
17)
สีลเตโช
วัดสวรรค์นคร
18)
กิตฺติโสภโณ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
19)
สญฺญโต
วัดชัยพิบูลย์
20)
จารุวณฺโณ
วัดศ่าลาลอย
21)
วชิรวํโส
วัดหนองยายบุตร
22)
โชติปาโล
วัดชุมพร
23)
จนฺทวํโส
วัดป่าเขาม้อย
24)
ปิยวณฺโณ
วัดชุมพร
25)
อภิวฑฺฒโณ
วัดไพรีพินาศ
26)
จิตฺตสํวโร
วัดชัยประสิทธิ์
27)
จกฺกวโร
วัดหนองบัวน้อย
28)
กิตฺติโก
วัดศรีบุญเรือง
29)
พุทฺธญาโณ
วัดเขาวงศ์ศิริเขต
30)
จิตตสังวโร
วัดนายางกลัก
31)
วรกิจฺโจ
วัดโปร่งคลองเหนือ
32)
ติกฺขมโน
วัดอารมย์ชื่น
33)
จารคโต
วัดทุ่งลุยลาย
34)
รตนากโร
วัดบึงชวน
35)
ปุสฺสวโร
วัดโคกหินตั้ง
36)
กิตฺติภทฺโท
วัดอุทัยธรรมาราม
37)
อภินนฺโท
วัดทักษิณ
38)
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
39)
อคฺคปญฺโญ
วัดใหม่บัวงาม
40)
ชาตเมธี
วัดหนองสองห้อง
41)
โชติโก
วัดสวนป่าเทพสถิตวนาราม
42)
อตฺตสาโร
วัดภิรมยาวาส
43)
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
44)
อติเมโธ
วัดใหม่สำราญ
45)
ปวโร
วัดกะฮาดน้อย
46)
ถิรสทฺโธ
วัดหนองกก
47)
ปภาโส
วัดคลองเตย
48)
สุขกาโม
วัดราษฎร์สามัคคี
49)
ถามวโร
วัดเพชรพัฒนาราม
50)
จนฺทโก
วัดบ้านท่าบอน
423 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4