พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
1061
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18714
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961055
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภินนฺโท
วัดเจดีย์
2)
สปฺปุญฺโญ
วัดไทรงาม
3)
คเวสโก
วัดมุจรินทร์
4)
เตชธมฺโม
วัดเทพธรรมคุณ
5)
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
6)
กิตฺติคุโณ
วัดโนนสังข์ประชานิมิต
7)
ปิยธโร
วัดบึงชวน
8)
อมโร
วัดเขาน้อย
9)
จรณธมฺโม
วัดแจ่มประชาสวรรค์
10)
อรินฺทโม
วัดวังชื่อ
11)
เตชปญฺโญ
วัดชุมพลสวรรค์
12)
อตฺตทีโป
วัดบูรณ์
13)
สุมโน
วัดนิคม
14)
มหาลาโภ
วัดหนองบัวลาย
15)
ปภสฺสโร
วัดโนนสังข์สามัคคี
16)
อนาวิโล
วัดหนองตาไก้
17)
วิสุทฺธสีโล
วัดศรีเมืองทอง
18)
อุฏฐาโน
วัดโคกสว่าง
19)
ฐิตเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
20)
เขมจิตฺโต
วัดเอี่ยมชโลธร
21)
สุวณฺโณ
วัดสำราญจิต
22)
นนฺทจิตฺโต
วัดราศี
23)
ปภสฺสโร
วัดหนองนกเขา
24)
อริโย
วัดโพนแพง
25)
จนฺทวํโส
วัดจักรวรรด์
26)
โชติปาโล
วัดชุมพร
27)
ปิยวณฺโณ
วัดชุมพร
28)
ธมฺมิสฺสโร
วัดชัยภูมิพิทักษ์
29)
สุทธิสทฺโธ
วัดปทุมทองม้วนหนองแหน
30)
ถิรสทฺโธ
-
31)
ปญฺญาธโร
วัดขี้เหล็ก
32)
ปภาโส
วัดครองเตป
33)
กิตฺติสาโร
วัดโป่งนก
34)
พุทฺธญาโณ
วัดทุ่งลุยลาย
35)
วรกิจฺโจ
วัดทรงศิลา
36)
อาสโภ
วัดโกรกกุลา
37)
ชินวํโส
วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
38)
ธมฺมรกฺขิโต
วัดศิลาอาสน์
39)
อภินนฺโท
วัดทักษิณ
40)
วรธมฺโม
วัดสวนหมาก
41)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดสว่างไพรงาม
42)
โชติวํโส
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม
43)
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
44)
อคฺคปญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์แดงสว่าง
45)
สรโณ
วัดห้วยกลุ่ม
46)
มหาปญฺโญ
วัดหนองม่วง
47)
พุทธญาโณ
วัดพุทธาวราราม
48)
ขนฺติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยศรี
49)
ปสนฺโน
วัดท่างอย
50)
สิริธมฺโม
วัดคลองสันติธรรม
403 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4