พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
578
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15303
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027488
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เขมรโต
วัดหนองประดู่
2)
กิตฺติโสภโณ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
3)
วชิรวํโส
วัดหนองยายบุตร
4)
รตนากโร
วัดบึงชวน
5)
ปุสฺสวโร
วัดโคกหินตั้ง
6)
อธิปุญฺโญ
วัดบึงชวน
7)
ชาตเมธี
วัดหนองสองห้อง
8)
อตฺตสาโร
วัดภิรมยาวาส
9)
ถิรสทฺโธ
วัดหนองกก
10)
ถามวโร
วัดเพชรพัฒนาราม
11)
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
12)
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
13)
มหาสกฺโก
วัดศีลาเขต
14)
ญาณกโร
วัดอัมพวัน
15)
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
16)
นนฺทสโม
วัดโคกคึม
17)
โอภาสกโร
วัดหนองยายบุตร
18)
ชิตมาโร
วัดห้วทะเล
19)
สีลพโล
วัดโปร่งมีชัย
20)
อุปสโม
วัดเพชรดอนยาง
21)
กตธมฺโม
วัดศาลาทรง
22)
สุนฺทโร
วัดกุดตาลาด
23)
สิริ?ปญฺโญ?
วัดบ้าน?โปร่ง?หนอง?นาย?อู?
24)
ฐิตนาโถ
วัดหนองสองห้อง
25)
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองเตะครอง
26)
เทวธมฺโม
วัดโพธิ์ตาล
27)
ตปสีโล
วัดศาลาทรง
28)
โสภณจิตฺโต
วัดบึงชวน
29)
มหิสฺสโร
วัดเพชรภูมิสุวรรรวราราม
30)
วรปญฺโญ
วัดบึงชวน
31)
ปริสุทฺโธ
วัดโคกสว่าง
32)
กตปุญฺโญ
วัดทองคำพิง
33)
โสภณจิตฺโต
วัดหนองแวง
34)
ญาณธโร
วัดสว่างโพธิ์งาม
35)
อคฺคปญฺโญ
วัดเพชนภูมิสุวรรณวราราม
36)
โชติวํโส
วัดโคกหินตั้ง
37)
จนฺทวํโส
วัดกุดแดน
38)
ธมฺมทีโป
วัดบูรณ์
39)
จิตฺตสํวโร
วัดบึงชวน
40)
ธมฺมสาโร
วัดใหม่สามัคคี
41)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่าง
42)
เขมาสโย
วัดโคกสว่าง
43)
เขมงฺกโร
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู
44)
อนงฺคโน
วัดโพธิ์ศรีธาราม
45)
จนฺทโสภโณ
วัดหนองตะครอง
46)
สิริธมฺโม
วัดคลองสันติธรรม
47)
คุณสีโล
วัดสำราญ
48)
รวิวณํโณ
วัดหนองสองห้อง
49)
จารุธมฺโม
วัดสำราญ
50)
ปิยาจาโร
วัดโคกสว่าง
53 รายการ / 2 หน้า
1
2