พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
1226
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19677
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100171
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2)
อติเมโธ
วัดใหม่สำราญ
3)
ปภาโส
วัดคลองเตย
4)
โชติธมฺโม
วัดศรีสมพร
5)
จารุวํโส
วัดโพนทอง
6)
ปญฺญาวโร
วัดคลองเตย
7)
ปญฺญาวีโร
วัดสมสะอาด
8)
ชาคโร
วัดอุดรนพพาลัย
9)
กิตฺติโสภโณ
วัดขสีนต์กัญญาวนาราม
10)
อภิปุญฺโญ
วัดบ้านโสกรัง
11)
ยสวฑฺฒโน
วัดชัยภูมิพิทักษ์
12)
พุทฺธสีโล
วัดสามัคคี
13)
ธมฺมิโก
วัดไผ่เงินวนาราม
14)
ชยธมฺโม
วัดศิลามหาธาตุ
15)
กลฺยาโณ
วัดศาลาวรรณ
16)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขต
17)
สิริมงฺคโล
วัดป่าศิลางาม
18)
ปริญฺญาโณ
วัดหนองประดู่
19)
ปภาโส
วัดอุดรนพพาลัย
20)
สุมงฺคโล
วัดท่าช้าง
21)
ธมฺมปาโล
วัดหนองบัวแดง
22)
คุณวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
23)
อคฺคธมฺโม
วัดเขต
24)
ปภาโส
วัดเขต
25)
ปญฺญาธโร
วัดบุญธรรม
26)
อธิมุตโต
วัดภูนกเขียน
27)
อภินนฺโท
วัดป่าหนองลุมพุก
28)
เขมปัญโญ
วัดเวฬุวันวราราม
29)
กมฺมสุทฺโธ
วัดศรีมงคล
30)
ยโสธโร
วัดหนองประดู่
31)
นรินฺโท
วัดศรีธงชัย
32)
จิวถุโร
วัดท่าแขกวนาราม
33)
สรโณ
วัดห้วยกู่ม
34)
ภูมฺมวโร
วัดเขต
35)
ธมฺมทตฺโต
วัดบ้านโหล่นสามัคคีธรรม
36)
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาวรรณ
37)
โสภณวาที
วัดชัยภูมิพิทักษ์
38)
สุภทฺโท
วัดภูผาทอง
39)
ฉนฺทโก
วัดชัยภูมิพิทักษ์
40)
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่เจริญธรรม
41)
ปภสฺสโร
วัดหนองไห
42)
จารุธมฺโม
วัดราษฎร์ดำเนิน
43)
นนฺทิโก
วัดดาวเรือง
44)
ธมฺมิสฺสโร
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
45)
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
46)
ญาณสมฺปนฺโน
วัดศรีสุมังคลาราม
47)
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
48)
กตปุญญฺโญ
วัดสามัคคี
48 รายการ / 1 หน้า
1