พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
590
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15315
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027500
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2)
จารุวํโส
วัดโพนทอง
3)
อภิปุญฺโญ
วัดบ้านโสกรัง
4)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขต
5)
สิริมงฺคโล
วัดป่าศิลางาม
6)
ธมฺมปาโล
วัดหนองบัวแดง
7)
คุณวโร
วัดบ้านโนนสะอาด
8)
อคฺคธมฺโม
วัดเขต
9)
ปภาโส
วัดเขต
10)
ภูมฺมวโร
วัดเขต
11)
จารุธมฺโม
วัดราษฎร์ดำเนิน
12)
นนฺทิโก
วัดดาวเรือง
13)
ถาวโร
วัดโนนเก่าใหญ่
14)
ญาณสมฺปนฺโน
วัดศรีสุมังคลาราม
15)
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
15 รายการ / 1 หน้า
1