พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
55
วันนี้
1062
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18715
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961056
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐิติสมฺปณฺโน
วัดป่าอุดมธรรมวนาราม
2)
ยโสธโร
วัดห้วยร่องคำ
3)
ปคุณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
4)
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
5)
จนฺทสาโร
วัดเหล่าฝ้าย
6)
สุทฺธจิตฺโต
วัดอำนาจ
7)
อนาวิโล
วัดวังแคน
8)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดเสลาราม
9)
สทฺธจิตฺโต
วัดคันสูง
10)
อนนฺตญาโณ
วัดโคกเลาะ
11)
ขนฺติฐโร
วัดป่านาดอกไม้ (ธ)
12)
ปฺญฺญกโร
วัดไชยาติการาม
13)
อมฺวโร
วัดยางช้า
14)
สนฺตจิตฺโต
วัดสระเกษ
15)
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ศรีจิกดู่
16)
อาสโภ
วัดหนองแสง
17)
วุฒิจารี
วัดศรีมงคล
18)
ปิยธมฺโม
วัดหนองเรือ
19)
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
20)
อตฺถกโร
วัดพิทยาราม (ธ)
21)
มหาวีโร
วัดเหล่าฝ้าย
22)
ฉนฺทโก
วัดบ้านบาก
23)
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
24)
รตนโชโต
วัดนาอุดม
25)
ธมฺมทินโน
วัดโคกพระ
26)
ปณฺณาทีโป
วัดกุดน้ำกิน
27)
สุปญฺโญ
วัดดอนไร่
28)
ปภสฺสโร
วัดหนองเม็ก
29)
ฐานิสฺสโร
วัดคำย่านาง
30)
สิรินฺธโร
วัดเขมาราม
31)
ยโสธโร
วัดพนารักษ์ประชาราม
32)
ปญฺญาธโร
วัดโนนงาม
33)
คุณวีโร
วัดห้วยงูเลือม
34)
ทีฆายุโก
วัดศรีทอง
35)
อนาลโย
วัดแสงทอง
36)
ติสาโร
วัดหนองงูเหลือม
37)
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรี
38)
จกฺกวโร
วัดนาคำ
39)
อนุวฑฺโฒ
วัดโพนเมืองน้อย
40)
รตนวณฺโณ
วัดศรีมณีวัน
41)
ปฺญฺญกาโม
วัดป่าก้าวหน้าสามัคคี (ธ)
42)
คณิตฺโต
วัดโชติการาม
43)
กนตฺสีโล
วัดสายนาดง
44)
มหาวีโร
วัดบ้านโคกสำราญ
45)
อตุโล
วัดโพธิ์ศรี
46)
วชิรธมฺโม
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
47)
ปญฺญาวุโธ
วัดป่าธรรมสถาพรลิพิมพ์
48)
คุณสมฺปนฺโน
วัดหนองนกหอ
49)
ยสินฺธโร
วัดหนองนาเทิง
50)
ปญฺญาโชโต
วัดสุทธิกาวาส
165 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4