พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28787
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075291
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กนฺตสีโล
วัดสายนาดง
2)
ญาณโสภโณ
วัดนาเวียง
3)
กตสาโร
วัดแมดใน
4)
ปญฺญาวโร
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
5)
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
6)
อนาวิโล
วัดวังแคน
7)
ปญฺญาวุโธ
วัดกุงชัย
8)
โกสโล
วัดเหล่าเลิง
9)
สุทฺธจิตฺโต
วัดคันสูง
10)
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
11)
ปญฺญกโร
วัดไชยาติการาม
12)
อมโร
วัดยางช้า
13)
สนฺตจิตฺโต
วัดสระเกษ
14)
อนุตฺตโร
วัดกุงชัย
15)
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ศรีจิกดู่
16)
อาสโภ
วัดหนองแสง
17)
ปิยธมฺโม
วัดหนองเรือ
18)
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
19)
อตฺถกโร
วัดพิทยาราม (ธ)
20)
สุรเตโช
วัดแมดนอก
21)
ติสฺสวโร
วัดเชตวนาราม
22)
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
23)
ปญฺญาทีโป
วัดกุดน้ำกิน
24)
โชติโก
วัดวังแคน
25)
สิรินฺธโร
วัดเขมาราม
26)
ยโสธโร
วัดพนารักษ์ประชาราม
27)
ปญฺญาธโร
วัดโนนงาม
28)
คุณวีโร
วัดห้วยงูเหลือม
29)
ทีฆายุโก
วัดศรีทอง
30)
ติสาโร
วัดหนองงูเหลือม
31)
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรี
32)
จกฺกวโร
วัดนาคำ
33)
อนุวฑฺโฒ
วัดโพนเมืองน้อย
34)
รตนวณฺโณ
วัดศรีมณีวัน
35)
ชยปาโล
วัดหนองแก้ว
36)
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำท่วม
37)
คณิตฺโต
วัดโชติการาม
38)
สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ศิลา
39)
ปญฺญาวุโธ
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
40)
คุณฺสมฺปนฺโน
วัดหนองนกหอ
41)
อนิญฺชิโต
วัดบ้านดอนดู่
42)
ปญฺญาธโร
วัดโนนดู่
43)
ถาวโร
วัดนาหว้า
44)
ยสชาโต
วัดป่าทันโนนสำราญ (ธ)
45)
อภิญาโณ
วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ (ธ)
46)
ฐิตมโน
วัดโคกค่าย
47)
สุภกิจฺโจ
วัดป่านาดอกไม้
48)
จารุธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์อินทร์แปลง
49)
อาจาโร
วัดสำราญนิเวศ (ธ)
50)
จารุธมฺโม
วัดพระศรีเจริญ
130 รายการ / 3 หน้า
1
2
3