พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
104
วันนี้
1035
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14623
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026808
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตสาโร
วัดแมดใน
2)
ปญฺญาวุโธ
วัดกุงชัย
3)
โกสโล
วัดเหล่าเลิง
4)
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
5)
อมโร
วัดยางช้า
6)
อนุตฺตโร
วัดกุงชัย
7)
อภินนฺโท
วัดไร่ขี
8)
สุรเตโช
วัดแมดนอก
9)
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำท่วม
10)
สนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ศิลา
11)
คุณฺสมฺปนฺโน
วัดหนองนกหอ
12)
กตปุญฺโญ
วัดหนองหิ้ง
13)
ปภงฺกโร
วัดป่าหนองยศ
14)
สิริจนฺโท
วัดอำนาจ
15)
วรธมฺโม
วัดอำนาจ
16)
ปสนฺโน
วัดอำนาจ
17)
จนฺทสาโร
วัดอัมพวัน
18)
อคฺควณฺโณ
วัดเจริญจิตร
19)
ปิยธมฺโม
วัดอำนาจ
20)
ปภาโส
วัดหนองหิ้งโคกเจริญ
21)
จารุวณฺโณ
วัดเหล่าฝ้ายน้อย
22)
กตปุญฺโญ
วัดบ้านหนองนกหอ
23)
สุมงฺคโล
วัดเหล่าฝ้าย
24)
วุฑฺฒิญาโณ
วัดอำนาจ
25)
ธีรเมธี
วัดอำนาจ
26)
ปิยวณฺโณ
วัดหนองหิ้ง
27)
สนฺตจิตฺโต
วัดอำนาจ
28)
ฐานวีโร
วัดไร่ขี
29)
มหาวีโร
วัดเหล่าฝ้าย
30)
อุตฺตโม
วัดโพธิ์ศิลา
31)
สุจิตฺโต
วัดอำนาจ
31 รายการ / 1 หน้า
1