พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
55
วันนี้
1062
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18715
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961056
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ขนฺติโก
วัดกุศลกิจพิทักษ์
2)
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
3)
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
4)
ฐานธมฺโม
วัดศิลาอาสน์
5)
ขนฺติโก
วัดธาตุจอมศรี
6)
สิริธโร
วัดประชานิยม
7)
บุญญฺติโม
วัดศรีสระแก้ว
8)
ฐิตสาโร
วัดสว่างอำนวย
9)
ขนฺติโก
วัดโชติยาราม
10)
จิตฺตสํวโร
วัดอัมพวนาราม
11)
สนฺตจิตฺโต
วัดสุขวณาราม
12)
อุทาโน
วัดศิริชัยพัมนาราม
13)
พลญาโณ
วัดป่าคำไก่แก้ว
14)
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิ์ชัย
15)
สุวีโร
วัดเรืองอุทัยศิริมงคล
16)
เตชธมฺโม
วัดชัยชนะวิทยาราม
17)
จนิทสาโร
วัดป่าเทพมงคล
18)
สาทโร
วัดอุดมวารี
19)
อภินนฺโท
วัดสุวรรณาราม
20)
โชติปญฺโญ
วัดสุทธาวาสสามัคคี
21)
สุจิตฺโต
วัดศิริมงคล
22)
พลสมฺปนฺโน
วัดศรีจูมพร
23)
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
24)
จนฺตสาโร
วัดปัญจปุญญาวาส
25)
อคฺคจิตโต
วัดนิคมหนองโดน
26)
จิรธมฺโม
วัดศิลาถาวร
27)
สิรินฺธโร
วัดบูรพา
28)
ปภากโร
วัดเพ็นสว่าง
29)
ฐิตสีโล
วัดประชานิยม
30)
ชาคโร
วัดรัตนมงคล
31)
วรธมฺโม
วัดวังโพน
32)
จนฺทธมฺโม
วัดกองประชาพัฒนาราม
33)
สิริปุญฺโญ
วัดป่ากกค้อ
34)
จารุธมฺโม
วัดอิสานสามัคคี
35)
วรธมฺโม
วัดกุงศรีสันติยาราม
36)
คมฺภีโร
วัดบูรพา
37)
นาถสีโล
วัดสว่างศรีมงคล
38)
พุทธสีโล
วัดจันทราราม
39)
สุสํวโร
วัดศิริชัยพัฒนาราม
40)
ฐิตโสภโณ
วัดศิริชัยทรงธรรม
41)
คมฺภีโร
วัดสว่างอารมณ์
42)
อิทธิเตโช
วัดศิริทรงธรรม
43)
ติสฺสโร
วัดศรีกลมประชาสามัคคี
44)
สจฺจธมฺโม
วัดทุ่งสว่างเทพวราราม
45)
ธีรธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
46)
คุณวํโส
วัดศรีวิชัยวนาราม
47)
สมปนฺโน
วัดศิริชัยพัฒนาราม
48)
จารุวณฺโณ
วัดสว่างอำนวยพร
49)
ธนญฺชโย
วัดศรีบุญเรือง
50)
จนฺทสาโร
วัดอุดมพัฒนาราม
128 รายการ / 3 หน้า
1
2
3