พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
848
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28798
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075302
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
2)
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
3)
โสภโณ
วัดสำราญ
4)
ฐิตมโน
วัดสะอาด
5)
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
6)
เถรธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
7)
ชินทตฺโต
วัดชมภูคำ
8)
ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์
9)
คำรัง
วัดธาตุ พระอารามหลวง
10)
สัจาสังข์
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
11)
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านเหล่าหลวง
12)
รตนวชิโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
13)
วชิรปญฺโญ
วัดสว่างอรุณ
14)
จนฺทธมฺโม
วัดศรีนวล
15)
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
16)
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
17)
อาภสฺสโร
วัดสำราญราษฎร์
18)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบาลเรือง
19)
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
20)
ธมฺมทีโป
วัดบริบูรณ์
21)
จนฺทเมธี
วัดโนนราศี
22)
อธิจิตฺโต
วัดดุสิตาราม
23)
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
24)
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
25)
อนามโย
วัดมัคคาลัย
26)
โชติวโร
วัดอัมพวัน
27)
คนฺธวโร
วัดโพนแพง
28)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีทอง
29)
เตชวโร
วัดนายมวนาราม
30)
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
31)
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
32)
ชยธมฺโม
วัดศิริมงคล
33)
ทีฆายุโก
วัดศิริทรงธรรม
34)
ฐิตธมฺโม
วัดทุ่งสว่าง
35)
นรินฺโท
วัดบูรณ์
36)
ปิยสีโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
37)
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
38)
ยสปาโล
วัดชัยมงคล
39)
โสภณปุญฺโญ
วัดสะอาด
40)
ปญฺญาทีโป
วัดศรีโนนเรือง
41)
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
42)
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
43)
ปคุณธมฺโม
วัดเทพนิมิตวราราม
44)
ทีปธมฺโม
วัดไชโย
45)
แสนปาลี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
46)
อคฺคธมฺโม
วัดป่ามิ่งเมือง
47)
ญาณสทฺโธ
วัดป่าชัยวัน
48)
สิริวณฺณเมธี
วัดธาตุ พระอารามหลวง
49)
ธมฺมโชโต
วัดศรีสุก
50)
อนากุโล
วัดศรีประยูรพรหม (ตาผ้าขาว)
785 รายการ / 16 หน้า
1
2
3
4