พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
912
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9931
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022116
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
2)
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
3)
กตฺปุญฺโญ
วัดบุญบาลประดิษฐ์
4)
โสภณเมธี
วัดดาวเรือง
5)
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
6)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
7)
สุวฑฺฒนกิตฺติ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
8)
เตชธมฺโม
วัดศรีโกศลวนาราม
9)
กตปุญฺโญ
วัดประดู่ทอง
10)
จารุธมฺโม
วัดบุญมาประดิษฐ์
11)
ปญฺญาทีโป
วัดบึงสว่าง
12)
ธมฺมเตโช
วัดสว่างโนนงาม
13)
ญาณกิตฺตมุนี
วัดดาวเรือง
14)
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
15)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษี
16)
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
17)
พทฺธธมฺโม
วัดชลประธาน
18)
สุนฺทโร
วัดสว่างคำมี
19)
วิริยชโย
วัดชลประทาน
20)
วิสุทฺธิเมธี
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
21)
สุจิณฺโณ
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
22)
อาภสฺสโร
วัดโนนสูง
23)
กุสลสิริ
วัดสว่างหนองบัว
24)
ถาวรธมฺโม
วัดแก้งนิมิตพัฒนาราม
25)
จิรจิตฺโต
วัดชลประธาน
26)
อํสุสีโล
วัดบึงสว่าง
27)
พุทธวโร
วัดทุ่งชัย
28)
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
28 รายการ / 1 หน้า
1