พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
890
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9909
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022094
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบาลเรือง
2)
จิตฺตคุโณ
วัดโสกม่วงสามัคคี
3)
เจตนาสุโภ
วัดวังโพน
4)
จารุธมฺโม
วัดนาฬิการาม
5)
สติสมฺปนฺโน
วัดสระบัว
6)
คมฺภีรธมฺโม
วัดท่าประชุม
7)
อภินนฺโท
วัดศรีประทุมวนาราม
8)
อาทโร
วัดราษฎร์บำรุง
9)
นรินฺโท
วัดโสกม่วงสามัคคี
10)
สิริภทฺโท
วัดชนบำรุง
11)
ธมฺมทีโป
วัดศรีประทุมวนาราม
12)
ปิยวาจโก
วัดโพธิ์ตาล
13)
ปญฺญาวชิโร
วัดสามสวน
14)
อิสิญาโณ
วัดโสกม่วงสามัคคี
15)
ปญฺญาวชิโร
วัดสระบัว
16)
มงฺคโล
วัดโคกสามารถ
17)
ปญฺญาพหุโล
วัดโนนศรีเรือง
18)
ติสฺสโร
วัดสามสวน
19)
มหาวิโร
วัดดอนจันทร์
20)
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดสามสวน
21)
ธนวฑฺฒโน
วัดดอนจันทร์
22)
โชติโก
วัดสมบูรณ์
23)
สุภจิตฺโจ
วัดดอนจันทร์
24)
ชยวฒฺฑโน
วัดแท่นวนาราม
25)
กตปุญฺโญ
วัดโพนเลา
26)
ปิยสีโล
วัดสระแก้ว
27)
อภินนฺโท
วัดโพลเลา
27 รายการ / 1 หน้า
1