พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
542
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10750
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างยางคำ
2)
ธีรวํโส
วัดศรีสว่าง
3)
อภินนฺโท
วัดสามัคคีธรรม
4)
มหาวีโร
วัดศิลาดาษ
5)
จิรสุโภ
วัดสว่างยางคำ
6)
สุมโน
วัดห้วยซ้อ
7)
กวิวํโส
วัดซำภูทองเหนือ
8)
สมวโร
วัดป่ามะนาวศรี
9)
ถิรธมฺโม
วัดเวฬุวัน
10)
ปญฺญาทีโป
วัดท่ากระบือ
11)
ปญฺญาวุโธ
วัดท่ากระบือ
12)
ขนฺติสุโภ
วัดสามัคคีธรรม
13)
คุณวณฺโณ
วัดห้วยซ้อ
14)
ฐานกโร
วัดสว่างยางคำ
15)
นาภกโร
วัดสว่างอารมณ์
16)
ยสินฺธโร
วัดสว่างยางคำ
17)
ทีปวํโส
วัดป่าเจริญพล
18)
ถาวโร
วัดศิลาดาษ
19)
กิตฺติสทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
20)
อภิชฺชโว
วัดสว่างยางคำ
21)
เขมธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
22)
พุทฺธวิริโย
วัดเฉลียงทอง
23)
สปฺปญโญ
วัดท่ากระบือ
24)
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
25)
ติสฺสโร
วัดซำภูทองเหนือ
26)
สุนนฺโท
วัดท่ากระบือ
26 รายการ / 1 หน้า
1