พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1022
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14610
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026795
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดสำราญ
2)
สิริปุญฺโญ
วัดป่าสุขิตาราม
3)
ฐิตธมฺโม
วัดทุ่งสว่าง
4)
วชิรญาโณ
วัดท่าเดื่อ
5)
อิสฺสรธมฺโม
วัดแก้วสว่าง
6)
ญาณวีโร
วัดท่าเดื่อ
7)
จนฺทสาโร
วัดวารินทร์
8)
กตปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกุง
9)
โกสโล
วัดอัมพวัน
10)
วีรธมฺโม
วัดประชาอินทร์
11)
สมงฺคิโก
วัดบูรพา
12)
สุชาโต
วัดศิลา
13)
สุทฺธิญาโณ
วัดท่าเดื่อ
14)
กนฺตสีโส
วัดธานี
15)
ญาณสาโร
วัดป่ากาญจนาภิเษก
16)
นรินฺโท
วัดสว่างหนองกุง
17)
เปมสีโล
วัดวารินทร์
18)
อจลธมฺโม
วัดสระแก้ว
19)
สิริปญฺโญ
วัดสำราญ
20)
จกฺกวโร
วัดท่าเดื่อ
21)
วรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
22)
ฉนฺทธมฺโม
วัดบูรพา
23)
เตชธมฺโม
วัดอัมพวัน
24)
เขมวีโร
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
25)
สุมโน
วัดโนนสวรรค์
26)
ปุญญสมฺภโว
วัดศรีบุญเรือง
27)
กนฺตวีโร
วัดโพนทองดอนไข
28)
รตนญาโณ
วัดสว่างโนนรัง
29)
สิริธมฺโม
วัดสามัคคี
30)
เตชปญฺโญ
วัดบ้านเทพรักษา
31)
ปญฺญาวโร
วัดสว่างเลิงแสง
32)
ทินฺนกโร
วัดหนองกุงธนสาร
32 รายการ / 1 หน้า
1