พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
1094
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18747
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961088
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนทฺปโม
วัดดาวเรือง
2)
จกฺกวโร
วัดชัยภูมิ
3)
สมฺจิตฺโต
วัดศิริธรรมคุณ
4)
นิภาธโร
วัดจันทร์เพ็งวราราม
5)
อตฺตสาโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
6)
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
7)
ปุญญมโน
วัดดอนแก้วเชียงดา
8)
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
9)
-
วัดสระมณี
10)
สิริมงฺคลโล
วัดสันติวนาราม
11)
สมจิตโต
วัดจันทประสิทธาราม
12)
ยสินฺธโธ
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง
13)
สุทฺธมโณ
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
14)
รตนิโก
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
15)
โชติญาโณ
วัดพระธาตุโพธิ์ชัย
16)
นนฺทิโย
วัดโพธิ์ชัยมงคล
17)
ภูริปญโณ
วัดประชาสามัคคี
18)
กนฺตสาโร
วัดราฎร์บำรุง
19)
สิริธโร
วัดวิสุทธิการาม
20)
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
21)
อธิปญฺโญ
วัดหงษาวดี
22)
วิทูโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
23)
กตธมฺโม
วัดอัมพวันวิทยาราม
24)
ปญญาธโร
วัดศรีบุญเรือง
25)
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
26)
ฐิตยุตฺโต
วัดโพธิ์ชัย
27)
ญาณวีโร
วัดสระมณี
28)
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
29)
อุทโย
วัดป่านาไห
30)
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
31)
อาภสสโร
วัดศรีพันดอน
32)
จิตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
33)
ถาวโร
วัดไชยนาถวนาราม
34)
ยตินฺธโร
วัดศรีมงคล
35)
สุธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีใน
36)
สุจิตฺโต
วัดมงคลสวัสดิ์
37)
อภินนฺโท
วัดพรสวรรค์
38)
จนฺทโสภโณ
วัดศรีชมชื่น
39)
จิตฺตญาโณ
วัดบ้านนาสีนวล
40)
สุกวโร
วัดรัตนาราม บ้านหนองอ้อ
41)
อภิชโย
วัดสังคาว
42)
สุภกิจฺโจ
วัดป่าดงยางพรภิบูลย์
43)
อินฺทโชโต
วัดพระแท่น
44)
เมตตาสุโธ
วัดมัชฌิมาวาส
45)
อิสฺสโร
วัดศรีสว่างมงคล
46)
ยสินฺโท
วัดอัมพวนาราม
47)
จนฺทโชโต
วัดเดชสว่าง
48)
ฐานวโร
วัดตูมคำ
49)
สิริคุตโต
วัดราษฎร์บำรุง
50)
สุจิตฺโต
วัดอุตตมาวาส
391 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4