พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
745
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28695
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075199
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
2)
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
3)
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
4)
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
5)
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
6)
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
7)
เขมจาโร
วัดศรีสว่าง
8)
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
9)
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
10)
ฉนฺทกโร
วัดบรมสมภรณ์
11)
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
12)
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
13)
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
14)
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
15)
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
16)
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
17)
สิริวฑฺฒโน
วัดมลานิมิต
18)
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
19)
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
20)
ชลิตญาโณ
วัดป่าบูรพาราม
21)
สุทฺธิญาโณ
วัดป่าบ้านโกน
22)
ผาสุกาโม
วัดหลวงเพ็ญ
23)
อตฺตทีโป
วัดหายโศก
24)
พลญาโณ
-
25)
ธมฺมทีโป
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์
26)
ตนฺติปาโล
วัดป่ายาง
27)
จิรสีโล
วัดธาตุยางชุม
28)
ปญญสัมภโส
วัดจอมมณีรัตน์
29)
ปภาโส
วัดสว่างสามัคคี
30)
ญาณวีโร
วัดสระมณี
31)
เกสโร
วัดพรสวรรค์
32)
สีลเตโล
วัดศรีสำราญ
33)
อภิวณฺโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
34)
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
35)
อคฺคญธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
36)
วิชิรญาโณ
วัดธาตุหนองแวง
37)
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
38)
ปภสฺสโร
วัดลุมพินีวันวราราม
39)
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
40)
ธมิมทินโน
วัดป่าหนนองโน
41)
อาภสสโร
วัดศรีพันดอน
42)
อิสสรธมฺโม
วัดสมสะอาด
43)
อนุตตโร
วัดสุพรรณศรีแสง
44)
อาทิจฺโจ
วัดป่าคำอ้อ
45)
อุตตมปญโญ
วัดป่าเทพนิมิต
46)
มหาวีโร
วัดโพธิ์ศรี
47)
อดฺคคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
48)
จนฺทมฺโม
วัดศรีสุขทิพย์
49)
สุธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีใน
50)
สุจิตฺโต
วัดมงคลสวัสดิ์
405 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4