พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
315
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18851
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
2)
ภูริจฑฺฒโน
วัดศรีนคราราม
3)
อนาลโย
วัดสว่างหายโศก
4)
ฐิตวโร
วัดศรีมงคล
5)
ธมฺมธโร
วัดสว่างบัวระพา
6)
ยโสธโร
วัดใหญ่สงเปลือย
7)
จารุธมฺโม
วัดสว่างหายโศก
8)
ปญญาธโร
วัดชศรีสว่างธาราม
9)
ฐานวโร
วัดศิริชัยตลิ่งคงราษ
10)
ทีฆายุโก
วัดสุวรรณาราม
11)
ปญญาวชิโร
วัดวิมลธรรมาราม
12)
สิทธิญาณเมธี
วัดศรีสุข
13)
ชุตินฺธโร
วัดบัวระพา
14)
อาภสฺสโร
วัดมหาธาตุเจดีย์
15)
ธมฺมจิตโต
วัดโพธิ์ไทรทอง
16)
อคฺคธมโม
วัดศรีนคราราม
17)
กิตฺติวฑฺโฒ
วัดศรีบุญเรือง
18)
กตสาโร
วัดคำมัง
19)
ญาโญภาโส
วัดเจติยรัตน์
20)
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีชมภู
21)
สุจิตฺโต
วัดใหญ่สงเปลือย
21 รายการ / 1 หน้า
1